پیام تاجداری

بازرگانی تاجداری

71%

آگهی های فروش پیام تاجداری (بازرگانی تاجداری)

صورت بار ورق روغنی (سرد) چهارشنبه 19 آبان

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 70 * 132/5 St 15 🔵 رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

19 آبان، 1400
صورت بار ورق اسید شویی دوشنبه 17 آبان

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق اسیدشویی فولاد مبارکه🔊 4 * 100 W22 🔵 تک رول سبک با پلاک 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

17 آبان، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) چهارشنبه 12 آبان

بازرگانی تاجداری فروش انواع ورق روغني، اسيدشويي،سیاه 02155441705 02155449429

12 آبان، 1400
صورت بار ورق اسید شویی چهارشنبه 12 آبان

بازرگانی تاجداری فروش انواع ورق روغني، اسيدشويي،سیاه 02155441705 02155449429

12 آبان، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 12 آبان

بازرگانی تاجداری فروش انواع ورق روغني، اسيدشويي،سیاه 02155441705 02155449429

12 آبان، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) چهارشنبه 12 آبان

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 2/5 * 100 St 14 🔵 3تن سلامت 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

12 آبان، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 26 مهر

🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 2/5 * 100 St 14 🔵 3تن سلامت 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨p

26 مهر، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) سه شنبه 20 مهر

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 1.5 * 100 St 14 🔵 رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

20 مهر، 1400
ورق روغنی سه شنبه 30 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 70 × 100 EK 4 🔵 رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

30 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 28 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 70 × 144.5 st14 70 × 146.4 st16 70 × 154.5 st16 🔵 ظرفیت 🔴 اصفهان ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

28 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) چهارشنبه 17 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 50 × 125 St 12 🔵 رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

17 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) چهارشنبه 10 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 50 × 100 St 12 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 50 × 100 St 14 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 2 × 100 St 12 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 2 × 90 St 14 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 1.5 × 100 St 12 🔵رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

10 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) سه شنبه 09 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 50 × 100 St 12 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 50 × 100 St 14 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 2 × 100 St 12 🔵رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

09 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 08 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 2 × 100 St 12 🔵رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

08 شهریور، 1400
صورت بار ورق اسید شویی دوشنبه 08 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق اسیدشویی فولاد مبارکه🔊 2/5 × 125 W22 🔵رول 🔵لفاف آبی 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

08 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 07 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 70 × 154.5 St 16 🔵ظرفیت 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 50 × 100 St 12 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 2 × 100 St 12 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 50 × 100 St 14 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 1.5 × 100 St 14 🔵رول 🔴 تهران 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 1.1 × 111 St 14 🔵رول 🔴 تهران 🔴 تهران ✅با پلاک ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

07 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 01 شهریور

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 80 × 100 St 14 🔵رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 31 مرداد

فروش انواع ورق روغني، اسيدشويي، گالوانيزه،سياه و استيل و ... تلفن: ٠٢١٥٥٤٤٥٧٥٤

31 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 24 مرداد

🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 50 × 100 ST 12 50 × 100 ST 14 2 × 100 ST 12 🔵 رول 🔴 تهران

24 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) شنبه 23 مرداد

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 1 × 100 ST 12 🔵 رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

23 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) چهارشنبه 20 مرداد

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊 ورق روغني فولاد مبارکه🔊 70 × 144 st13 70 × 146.5 st14 🔵 رول 🔴 تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-

20 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 27 تیر

ورق روغنی مبارکه ضخامت 50 عرض 100 ،st14 تهران

27 تیر، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 27 تیر

ورق روغنی مبارکه ضخامت 1 عرض 100 ،st12 ظرفیت، تهران

27 تیر، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 27 تیر

ورق روغنی مبارکه ضخامت 70عرض 100 ، EK4

27 تیر، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 08 دی

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊ورق روغني فولاد مباركه🔊 ۱.۲۵ * ۱۰۰۰ St12 ١٠٠*٦٠ St12 ١٢٥*٩٠ St12 ✅ انبار .....تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨ ٠٩١٢٦٠٠٢٣٥٦

08 دی، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 07 دی

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊ورق روغني فولاد مباركه🔊 1/5*100 St12 🚛 2 رول انبار ......تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

07 دی، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) شنبه 01 آذر

[Forwarded from آهن آلات تاجدارى] 🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊ورق روغني فولاد مباركه🔊 1.8*91 🚛 تك رول انبار ......تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

01 آذر، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) شنبه 01 آذر

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊ورق روغني فابريك فولاد مباركه🔊 70 141*96 St14 🚛 انبار ......تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

01 آذر، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) پنجشنبه 29 آبان

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊ورق روغني فولاد مباركه🔊 1/5*100 St12 🚛 2 رول انبار ......تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

29 آبان، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 25 آبان

🔵🔵آهن آلات تاجدارى🔵🔵 🔊ورق روغني فولاد مباركه🔊 60*100 St14 🚛 انبار ......تهران ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

25 آبان، 1399