چت

فولاد ظریف

رضا ظریف محمودیان

66%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد ظریف (رضا ظریف محمودیان) - 791

ورق گرم (سیاه)
16 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 شهریور (کد : 43383)

#فولاد_ظریف 8عرض ۱/۲۵ st 33 و ۱۰ عرض ۱/۳۰ ST37 مبارکه خوش قیمت تحویل تهران ✅📣 📈انبار تهران : ‏ #CK45 🔸فولاد اکسین🔸 🔹۸ میل (۲×۶) 🔹۱۰ میل (۲×۶) 🔹۱۵ میل (۲×۶) 🔹۲۰ میل (۲×۶) 🔹۳۰ میل (۲×۶) 🔹۳۵میل (۲×۷) 🔹۴۰ میل (۲/۴۰×۷/۵) 🔹۵۰ میل (۲/۴۰×۱۲/۵) 🔹۶۰ میل (۲/۴۰×۱۰) 🔹۷۰ میل (۲/۴۰×۸/۵) 🔹۸۰ میل (۲/۴۰×۸) 🔹۱۰۰ میل (۲/۴۰×۶) قیمت مناسب 📣✅ ***** 📈انبار تهران : ‏ #CK45 🔸فابریک چینی🔸 🔹۳ میل (۱/۵×۶) 🔹۴ میل (۱/۵×۶) 🔹۵ میل (۱/۵×۶) 🔹۸ میل (۱/۵×۶) قیمت مناسب 📣✅ 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
14 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 شهریور (کد : 43243)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۱/۵×۱۲)📌 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲×طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۹/۵ میل (۱/۵)📌 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵ میل (۱/۵) 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
13 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 13 شهریور (کد : 43174)

#فولاد_ظریف 📈انبار ایرانمهر : A516_G70# 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) (۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۱۲) 🔹۱۴میل (۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۱۶میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۷)(۲.۵*۷.۲۵)(۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۵)(۲.۵*۶)(۲.۴*۱۰)(۲.۵*۱۲) 🔹۲۲میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۴)(۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۷۵میل (۲.۵*۸.۴۵) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷) 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
12 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 شهریور (کد : 43077)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ‏#ST52🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۸ میل (۲×۶)(۲×۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵ میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
09 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 شهریور (کد : 42965)

#فولاد_ظریف ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 📈انبار ایرانمهر : A516_G70# 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲۶) (۲۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۱۲) 🔹۱۴میل (۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲۶)(۲.۴۱۲) 🔹۱۶میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲۶)(۲۶.۸)(۲.۵۸.۳)(۲۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵۷)(۲.۵۷.۲۵)(۲.۵۸.۳)(۲.۴۵)(۲.۵۶)(۲.۴۱۰)(۲.۵*۱۲) 🔹۲۲میل (۲.۴۱۲)(۲.۵۴)(۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲۸.۸۲)(۲.۴۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶۶)(۲.۴۱۲) 🔹۲۸میل (۲۶.۴)(۲.۵۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴۱۲)(۲.۵۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴۷)(۲.۵۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲۶)(۲۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵۵.۵)(۲.۵۶.۳) 🔹۷۵میل (۲.۵*۸.۴۵) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷) 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
08 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 شهریور (کد : 42882)

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 📈انبار ایرانمهر : A516_G70# 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) (۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۱۲) 🔹۱۴میل (۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۱۶میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۷)(۲.۵*۷.۲۵)(۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۵)(۲.۵*۶)(۲.۴*۱۰)(۲.۵*۱۲) 🔹۲۲میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۴)(۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۷۵میل (۲.۵*۸.۴۵) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷)

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 شهریور (کد : 42817)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰ میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰۶)(۱/۲۵۶) ❌قیمت مناسب❌ ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
06 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 06 شهریور (کد : 42762)

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 📈انبار ایرانمهر : A516_G70# 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) (۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۱۲) 🔹۱۴میل (۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۱۶میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۷)(۲.۵*۷.۲۵)(۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۵)(۲.۵*۶)(۲.۴*۱۰)(۲.۵*۱۲) 🔹۲۲میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۴)(۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۷۵میل (۲.۵*۸.۴۵) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷)

فلزات آلیاژی
05 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 05 شهریور (کد : 42693)

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فروش ویژه 💎💎💎💎 📈انبار ایرانمهر : A516-G70# 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) (۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۱۲) 🔹۱۴میل (۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۱۶میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۷)(۲.۵*۷.۲۵)(۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۵)(۲.۵*۶)(۲.۴*۱۰)(۲.۵*۱۲) 🔹۲۲میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۴)(۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۷۵میل (۲.۵*۸.۴۵) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷) ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤

فلزات آلیاژی
05 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 02 شهریور (کد : 42660)

#فولاد_ظریف ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ توجه توجه ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ 💎💎💎💎 فــــــــــروش ویـــــــــــــژه 💎💎💎💎 ◀️فولاد ظريف▶️ 📈انبار ایرانمهر : A516# 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) (۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۱۲) 🔹۱۴میل (۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۱۶میل (۲*۶) 🔹۱۸میل (۲*۶)(۲*۶.۸)(۲.۵*۸.۳)(۲*۱۲)(۲.۴*۱۲) 🔹٢٠ميل (۲.۵*۷)(۲.۵*۷.۲۵)(۲.۵*۸.۳)(۲.۴*۵)(۲.۵*۶)(۲.۴*۱۰)(۲.۵*۱۲) 🔹۲۲میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۴)(۲.۶*۶.۵) 🔹۲۳میل (۲*۸.۸۲)(۲.۴*۶.۸۵)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۴میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۶میل (۲.۶*۶)(۲.۴*۱۲) 🔹۲۸میل (۲*۶.۴)(۲.۵*۱۲) 🔹۳۰میل (۲.۴*۱۲)(۲.۵*۱۱.۷) 🔹۳۵میل (۲.۵*۷.۲۵) 🔹۳۷میل (۲.۴*۷)(۲.۵*۷.۲۵) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲)(۲.۴۵*۹.۰۷) 🔹۵۰میل (۲.۵*۵.۵)(۲.۵*۶.۳) 🔹۷۵میل (۲.۵*۸.۴۵) 🔹۸۰میل (۲.۲*۸.۴۷) 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
01 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 01 شهریور (کد : 42625)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791 #فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
30 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 30 مرداد (کد : 42579)

#فولاد_ظریف 📌افزایش نسبی قیمت اکسین در اهواز ⚠️ ◀️فولاد ظريف▶️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲×طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ***** 📈انبار اهواز: ST52# ‏ 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. 📌📍افزایش نسبی قیمت اکسین در اهواز ⚠️ 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
29 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 مرداد (کد : 42552)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰×۶)(۱/۲۵×۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰۶)(۱/۲۵۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۲میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲×۱۲) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز ST52 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
26 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 مرداد (کد : 42511)

#فولاد_ظریف 📈انبار تهران : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۲میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۴۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۴۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶) ‏ #A516G70 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ——— 📈 انبار تهران (ایرانمهر) : ‏#ST37 🔸آجدار فولاد مبارکه🔸 🔹۳میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۴میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۵میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۶میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔹۸میل (۱/۲۵)(۱/۵)(۱۰۰۰) 🔹۱۰میل (۱/۲۵)(۱/۵) 🔸آجدار فولاد گیلان 🔸 🔹۲/۵میل (۱۰۰۰) 🔹۳میل (۱۰۰۰) 🔹۴میل (۱۰۰۰) 🔹۵میل (۱۰۰۰) 🔹۶میل (۱۰۰۰) 🔹۸میل (۱/۲۵) 🔹۱۰میل (۱/۲۵) 🔝تخصص ما ، ظرافت كار ماست🔝 ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
25 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 مرداد (کد : 42482)

📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ❌قیمت مناسب❌ 🔹🔹🔹🔹 📈انبار اهواز: ‏#ST37 🔸فولاد کاویان🔸 🔹۱۵میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹۲۰میل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٢٥ميل (۱/۵*۶)(۶*۱/۲۵) 🔹٣٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹۳۵میل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹٤٠ميل (۱/۵*طول)(۱/۲۵*طول) 🔹🔹🔹🔹 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #A283_GC 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵)‏

ورق گرم (سیاه)
23 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 مرداد (کد : 42418)

📈انبار تهران : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶) ‏ #A516G70 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) 💎 تمامی بار ها در این مجموعه به شرط آنالیز A516G70 بوده و بار درجه یک می باشد 💯 💎 ✅به صورت موردی ۲*۱۲ موجود است ✅

ورق گرم (سیاه)
19 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 مرداد (کد : 42365)

#فولاد_ظریف 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ‏ #ST37 🔸فولاد مبارکه 🔸 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
18 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 مرداد (کد : 42344)

#فولاد_ظریف 📈 انبار اهواز :🔸 فولاد اکسین 🔸#A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #A283_GC🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵)‏ ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 مرداد (کد : 42318)

📈 انبار اهواز :🔸 فولاد اکسین 🔸#A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد.⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ 📈انبار اهواز: ST52# ‏🔸فولاد اكسين 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد.

ورق گرم (سیاه)
11 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 مرداد (کد : 42294)

#فولاد_ظریف 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ‏ #ST37 🔸فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️ تلفن: ٠٢١۲۲۲۶۱۵۱۵ ۰۲۱۲۲۹۲۱۲۴۹-۵۳ 📱 تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٢٤٣٣ ٠٩١٢٦٠١٣٩٥٤ 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 مرداد (کد : 42247)

📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰*۶)(۱/۲۵*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵)

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 مرداد (کد : 42077)

#فولاد_ظریف 📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰۶)(۱/۲۵۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰۶)(۱/۲۵۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۰*۶) ‏#ST52 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۲میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۱۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۲۵میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۰میل (۲۶)(۲۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔹۱۰۰میل (۲*طول) ‏ ‏#ST52 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۲۵) 🔹۴میل (۱/۵) 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
02 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 مرداد (کد : 42041)

#فولاد_ظریف 📈 اصفهان : #ST37 ‏ 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۳میل (۱/۵) رول پا برش 🔹۴میل (۱/۵) رول پا برش 🔹۵میل (۱/۵) رول پا برش 🔹۶میل (۱/۵) رول پا برش 🔹۸میل (۱/۵) رول پا برش 🔹۱۰میل (۱/۵) رول پا برش 🔹۱۲میل (۱/۵) رول پا برش 🔹۱۵میل (۱/۵) رول پا برش ******** 📈انبار تهران : ‏ #A516G70 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۵۰میل (۲*۶) ‏ #A516G70 🔸 فولاد مبارکه 🔸 🔹۵میل (۱/۵) 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
01 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 01 مرداد (کد : 42021)

📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ‏ #ST37 🔸فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵)

ورق گرم (سیاه)
29 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 تیر (کد : 41991)

#فولاد_ظریف 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۶۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
28 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 تیر (کد : 41947)

#فولاد_ظریف▶️ 📈انبار اهواز: 🔸فولاد اكسين گرید st52 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹٢٠ميل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. 🔻🔻🔻🔻🔻 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
26 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 تیر (کد : 41905)

📈 انبار تهران 🔺ایرانمهر 🔺 : ‏#ST52 🔸فولاد قطعات🔸 🔹۱۰میل (۱/۲۰۶)(۱/۲۵۶) 🔹۱۲میل (۱/۲۰۶)(۱/۲۵۶) 🔹۱۵میل (۱/۲۵*۶) ❌قیمت مناسب❌ ✖️✖️✖️✖️✖️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
25 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 تیر (کد : 41888)

📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۶۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) ‏ #ST37 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ‏ #ST37 🔸فولاد مبارکه 🔸 🔹۶میل (۱/۵) 🔹۸میل (۱/۵) 🔹۱۰میل (۱/۵) 🔹۱۲میل (۱/۵) 🔹۱۵میل (۱/۵) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
22 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 تیر (کد : 41838)

◀️#فولاد_ظریف▶️ 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. 📈انبار تهران 🔺 ایرانمهر 🔺 : ‏ #ST37 🔸فولاد اكسين 🔸 🔹۶میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۸میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۲میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۱۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۲۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۰میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۳۵میل (۲*۶)(۲*۱۲) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰میل (۲*طول) 🔸 فولاد کاویان 🔸 🔹۱۲ میل (۶*۱/۵) 🔹۲۵میل (۶*۱/۵) 🔹۵۵میل (۱/۵*طول) ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

ورق گرم (سیاه)
21 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 تیر (کد : 41828)

#فولاد_ظریف 📈 انبار اهواز : 🔸 فولاد اکسین 🔸 #A283GC و #ST37 🔹۱۰میل (۲*۶) 🔹۱۲میل (۲*۶) 🔹۱۵میل (۲*۶) 🔹۲۰میل (۲*۶) 🔹۲۵میل (۲*۶) 🔹۳۰میل (۲*۶) 🔹۳۵میل (۲*۶) 🔹۴۰میل (۲*۶) 🔹۴۵میل (۲*۶) 🔹۵۰ میل (۲*طول) 🔹۷۰میل (۲*طول) 🔹۸۰میل (۲*طول) 🔹۹۰ میل (۲*طول) ✅ابعاد (۲*۱۲) موردی موجود میباشد. ⭐️⭐️⭐️ قیمت مناسب ⭐️⭐️⭐️ ☎️021 33906104 📲0912 530 2433 📲0912 601 3954 🆔@ZARIFMETAL https://foolad24.com/profile/791

×