چت

پایدار فولاد نیما (بینایی) - 15052

نام شرکت :

پایدار فولاد نیما

نام مدیر عامل :

بینایی

کد کاربری :

f24-15052

ایمیل :

-

تلفن : 03133345414 ، 03133341687 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

پایدار فولاد نیما تامین انواع ورقهای سیاه و روغنی و گالوانیزه قلع اندود اسپیره روغنی دفتر : ۰۳۱۳۳۳۴۵۶۱۴ ۰۳۱۳۳۳۴۱۶۸۷-۸

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×