چت

آگهی های خرید آهنگرام - 13727

ورق گالوانیزه
18 مرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گالوانیزه

ورق ۴۵ (دشتستان یا سمنان کوتاه یا ) مقدار: ۱۰ تن در تهران خریداریم.

ورق گالوانیزه
13 مرداد، 1401 2 سال پیش

ورق گالوانیزه 45 دشتستان یا سمنان

ورق 45 یا 48 (دشتستان یا سمنان کوتاه یا بلند ) مقدار: 10 تن در تهران

ورق گرم (سیاه)
28 تیر، 1401 2 سال پیش

ورق سیاه

ورق سیاه 2 عرض 1.25 st37 مبارکه یا سبا خریداریم مقدار :2ظرفیت

×