چت

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 3,800,000

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,500,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,550,000

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 6,650,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 8,300,000

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 9,500,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 10,500,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 12,500,000

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,600,000

میلگرد ساده 16 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,000

میلگرد ساده 18 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,000

میلگرد ساده 20 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,000

میلگرد ساده 22 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,000

میلگرد ساده 25 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,000

میلگرد ساده 28 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,000

میلگرد ساده 30 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,000

میلگرد ساده 32 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,000

تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 3,700,000

تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,700,000

تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 8,500,000

تیرآهن 22 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 9,000,000

تیرآهن 24 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 11,000,000

تیرآهن 18 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,800,000

ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 35 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 35 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 40 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 45 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 8 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 12 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 12 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 15 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 15 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 20 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 20 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 25 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,400

ورق سیاه 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,300

ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق سیاه 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

میلگرد 10 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,200

میلگرد 12 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,100

میلگرد 18 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد 20 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد 22 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد 14 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,750

میلگرد 16 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,750

میلگرد 18 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,750

میلگرد 20 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,750

میلگرد 22 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,750

میلگرد 25 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,750

میلگرد 14 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,900

میلگرد 16 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,900

میلگرد 25 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,900

میلگرد آجدار 10 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,700

میلگرد آجدار 12 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,200

میلگرد آجدار 14 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد آجدار 16 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد آجدار 18 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد آجدار 20 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد آجدار 22 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد آجدار 25 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,700

میلگرد آجدار 28 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,000

میلگرد آجدار 32 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,000

میلگرد 14 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,500

میلگرد 16 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,500

میلگرد 18 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,500

میلگرد 14 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,300

میلگرد 16 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,300

میلگرد 18 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,300

میلگرد 20 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,300

میلگرد 22 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,300

میلگرد 25 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,300

میلگرد 28 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,300

میلگرد 32 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,300

میلگرد 8 A2 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,250

میلگرد 14 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,600

میلگرد 16 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,600

میلگرد 18 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,600

میلگرد 20 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,600

میلگرد 22 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,600

میلگرد 25 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,600

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

ورق سیاه 12 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,400

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,400

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,000

ورق سیاه 25 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,000
×