چت

همراه فلز آسیا

حجت حسن زاده

74%
جزئیات...

میلگرد 12 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 14 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 16 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 18 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 20 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 22 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 25 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 28 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 32 A3 طول 12 نیک صدرا طوس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 14 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,000

میلگرد 16 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,000

میلگرد 18 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,000

میلگرد 20 A3 طول 12 فولاد معراج البرز گلستان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,000

میلگرد 10 A2 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 12 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 14 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 16 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 18 A3 طول 12 ذوب آهن مهیار اردبیل

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 10 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,900

میلگرد 12 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,900

میلگرد 14 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,600

میلگرد 16 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,600

میلگرد 8 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,500

میلگرد 10 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,500

میلگرد 12 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 14 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 16 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 18 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 20 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 22 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 25 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 28 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 32 A3 گروه ملی

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 8 A2 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 10 A2 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,200

میلگرد 12 A2 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,800

میلگرد 8 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,000

میلگرد 10 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,000

میلگرد 12 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,000

میلگرد 14 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 16 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 18 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 20 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 22 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 25 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 28 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 32 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 8 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 10 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 12 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,300

میلگرد 14 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 16 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 18 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 20 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 22 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 25 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 28 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 32 A3 یزد (احرامیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,000

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 10 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,800

میلگرد 12 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,700

میلگرد 14 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

میلگرد 16 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

میلگرد 18 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,100

میلگرد 20 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,100

میلگرد 22 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,100

میلگرد 25 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,100

میلگرد 28 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 32 A3 روهینا دزفول

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 12 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 14 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 16 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 18 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 20 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 22 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 25 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 28 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 32 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 12 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 14 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 16 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 18 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 20 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 22 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 25 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 28 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 32 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

میلگرد 8 A2 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 12 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 14 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 16 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 18 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 20 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

میلگرد 22 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600
×