همراه فلز آسیا

حجت حسن زاده

74%
جزئیات...

اعلام موجودی همراه فلز آسیا (حجت حسن زاده) - 10985

ورق روغنی (سرد)
27 مهر، 1401 5 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 27 مهر (کد : 45880)

🗓️ یکشنبه 17شهریور ماه 1401 ورق_روغنی_هفت_الماس ورق_روغنی_فولاد_غرب

ورق اسید شویی
05 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 05 خرداد (کد : 40187)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
04 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 04 خرداد (کد : 40127)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
03 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 03 خرداد (کد : 40075)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
02 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 02 خرداد (کد : 40015)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
01 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 01 خرداد (کد : 39979)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
31 اردیبهشت، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 31 اردیبهشت (کد : 39933)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
28 اردیبهشت، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 28 اردیبهشت (کد : 39864)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
27 اردیبهشت، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 27 اردیبهشت (کد : 39816)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
27 اردیبهشت، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 27 اردیبهشت (کد : 39815)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
26 اردیبهشت، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 26 اردیبهشت (کد : 39777)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
25 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 25 اردیبهشت (کد : 39749)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
24 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 24 اردیبهشت (کد : 39713)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
22 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 22 اردیبهشت (کد : 39700)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
21 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 21 اردیبهشت (کد : 39671)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
20 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 اردیبهشت (کد : 39634)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
19 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 19 اردیبهشت (کد : 39576)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
18 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 18 اردیبهشت (کد : 39543)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
17 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 17 اردیبهشت (کد : 39497)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
17 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 اردیبهشت (کد : 39496)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
11 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 11 اردیبهشت (کد : 39479)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
10 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 10 اردیبهشت (کد : 39430)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
08 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 08 اردیبهشت (کد : 39420)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
07 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 07 اردیبهشت (کد : 39390)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
07 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 07 اردیبهشت (کد : 39388)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
06 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 06 اردیبهشت (کد : 39323)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق اسید شویی
05 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 05 اردیبهشت (کد : 39270)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
05 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 05 اردیبهشت (کد : 39269)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق روغنی (سرد)
04 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 04 اردیبهشت (کد : 39222)

#همراه_فلز 🔺فروش ویژه ورق اسیدشویی🔺 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

ورق گالوانیزه و رنگی
01 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 01 اردیبهشت (کد : 39204)

#همراه_فلز 💢عرضه تخصصی انواع ورق سیاه ،گالوانیزه، رنگی و روغنی. 🚚ارسال سریع به سراسر ایران بدون واسطه. 💎 میکوشیم اعتمادی پولادین بسازیم . ☎️ 021_ 79217 📱🆔 @HF_Customers 🌐 https://Hamrahfelez.org https://foolad24.com/profile/10985

×