صورت بار ورق گرم (سیاه)

ورق۵میل۱/۵*۶ ورق۱۰میل۱/۵*۶ ورق۱۲میل۱/۵*۶ ورق۱۵میل۱/۵*۶ فولادمبارکه

02 مهر، 1401