صورت بار ورق گرم (سیاه)

شهریور 1401 📢 #قیمت_ورق_سیاه_ 3میل 👈 210000ريال 4میل 👈 208000ريال 5میل 👈 213000ريال 6میل 👈 217000ريال 8میل 👈 220000ريال 10میل 👈 218000ريال 12میل 👈 217000ريال 15میل 👈 217000ريال —————————————————————- 3میل فابریک مبارکه 👈ريال 4میل فابریک مبارکه 👈 215000 ریال 5میل فابریک مبارکه 👈 ریال 6میل فابریک مبارکه 👈 224000ريال 8میل فابریک مبارکه 👈227000ريال 10میل فابریک مبارکه 👈 226000ريال 12میل فابریک مبارکه 👈223000ريال 15میل فابریک مبارکه 👈224000ريال A—————————————————————— 12میل کاویان 👈 218000ريال 15میل کاویان 👈 226000 ريال 20میل کاویان 👈 225000ريال 25میل کاویان 👈 225000ريال 30میل کاویان 👈 224000 ريال 35میل کاویان 👈 226500 ريال 40میل کاویان 👈225500 ريال ———————————————————————- 6میل گیلان عرض100 👈191000 ريال 8میل گیلان عرض100 👈191000 ريال 10میل گیلان عرض125 👈 193000 ريال 12میل گیلان عرض125 👈 ريال 15میل گیلان عرض125 👈 193000 ريال ————————————————————————- 10میل قطعات عرض120 👈 190000 ريال 12میل قطعات عرض120 👈 190000ريال 15میل قطعات عرض120 👈 190000ريال ———————————————————————— 10میل اکسین عرض2متر👈252000 ريال 12میل اکسین عرض2متر👈 252000ريال 15میل اکسین عرض2متر👈 252000 ريال 20میل اکسین عرض2متر👈 243000 ريال 25میل اکسین عرض2متر👈 238000 ريال 30میل اکسین عرض2متر👈 248000 ريال 35میل اکسین عرض2متر👈 240000 ريال 40میل اکسین عرض2متر👈 243000 ريال ————————————————————————- 15میل خرم عرض125 👈 ريال 20میل خرم عرض125 👈 203000 ريال 25میل خرم عرض125 👈 203000 ريال 30میل خرم عرض125 👈 214000 ریال 35میل خرم عرض125 👈 ريال 40میل خرم عرض125 👈 ريال 60میل خرم عرض125 👈 ريال 70میل خرم عرض125 👈 ريال ------------------------------------------------------- 2 میل کوتاه 👈 ريال 2 میل بلند 👈 ريال 2.5 میل کوتاه 👈 ريال 2.5 میل بلند 👈ريال 3 میل کوتاه 👈 ريال 3 میل بلند 👈ريال 4 میل کوتاه 👈 ريال 4 میل بلند 👈 ريال 5 میل کوتاه 👈ريال 5 میل بلند 👈ريال -------------------------------------------------------- 20 میل فولاد قائم عرض 100 👈206000 25 میل فولاد قائم عرض 100 👈206000 30 میل فولاد قائم عرض 100 👈206000 ------------------------------------------------------- ورق 10 میل گرمسار عرض 125 👈 185000 ورق 12 میل گرمسار عرض 125 👈 185000 ورق 15 میل گرمسار عرض 125 👈 185000 ورق 20 میل گرمسار عرض 125👈 198000 ورق 25 میل گرمسار عرض 125👈198000 ورق 30 میل گرمسار عرض 125👈 198000 -------------------------------------------------------------- #خرید_ورق_سیاه #فروش_ورق_سیاه #ورق_سیاه_مبارکه #ورق_سیاه_اکسین #ورق_سیاه_کاویان #ورق_سیاه_گیلان #ورق_سیاه_خرم اباد ☎️02166230555 📱09128466497

31 شهریور، 1401