صورت بار ورق گرم (سیاه)

20 میل فولاد قائم عرض 100 👈206000 25 میل فولاد قائم عرض 100 👈206000 30 میل فولاد قائم عرض 100 👈206000 ------------------------------------------------------- ورق 10 میل گرمسار عرض 125 👈 185000 ورق 12 میل گرمسار عرض 125 👈 185000 ورق 15 میل گرمسار عرض 125 👈 185000 ورق 20 میل گرمسار عرض 125👈 198000 ورق 25 میل گرمسار عرض 125👈198000 ورق 30 میل گرمسار عرض 125👈 198000 -------------

23 شهریور، 1401