صورت بار تیرآهن (IPE)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۸۰۰ ۱۴:۱۶۱۵۰ ۱۶:۱۶۳۰۰ ۱۸:۱۷۱۰۰ ۲۰:۱۸۳۵۰ ۲۴:۱۸۹۰۰ ۲۷:۱۸۵۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #تیر_آهن #نرمال تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۵۴۰۰ ۱۶:۱۵۶۰۰ ۱۸:۱۶۹۰۰ ۲۰:۱۷۱۰۰ ۲۲:۱۸۵۰۰ ۲۴:۱۷۱۰۰ ۲۷:۱۷۳۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی

18 مرداد، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید