چت

پاک بازرگان فولاد نقش جهان

پاکروان

51%
جزئیات...

اعلام موجودی پاک بازرگان فولاد نقش جهان (پاکروان) - 12085

تیرآهن
18 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 18 مرداد (کد : 24261)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۸۰۰ ۱۴:۱۶۱۵۰ ۱۶:۱۶۳۰۰ ۱۸:۱۷۱۰۰ ۲۰:۱۸۳۵۰ ۲۴:۱۸۹۰۰ ۲۷:۱۸۵۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #تیر_آهن #نرمال تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۵۴۰۰ ۱۶:۱۵۶۰۰ ۱۸:۱۶۹۰۰ ۲۰:۱۷۱۰۰ ۲۲:۱۸۵۰۰ ۲۴:۱۷۱۰۰ ۲۷:۱۷۳۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی

میلگرد
18 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 18 مرداد (کد : 24259)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #میلگرد #نرمال میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۶۰۰۰ ۱۴:۱۶۰۰۰ ۱۶:۱۶۰۰۰ ۱۸:۱۶۰۰۰ ۲۰: ۱۶۰۰۰ ۲۲:۱۶۰۰۰ ۲۸:۱۵۸۰۰ ۳۲:۱۵۸۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۴: ۱۷۱۰۰ ۱۶: ۱۷۳۵۰ ۱۸: ۱۶۹۵۰ ۲۰: ۱۶۹۵۰ ۲۲: ۱۶۸۰۰ ۲۵: ۱۷۱۵۰ ۲۸:۱۶۸۰۰ ۳۲:۱۶۹۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی

تیرآهن
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 11 مرداد (کد : 23222)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #تیر_آهن #نرمال تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۵۸۰۰ ۱۶:۱۵۹۰۰ ۱۸:۱۷۳۰۰ ۲۰:۱۷۴۰۰ ۲۲:۱۸۶۰۰ ۲۴:۱۸۴۰۰ ۳۰:۱۷۲۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 مرداد (کد : 23221)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #میلگرد #نرمال میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۶۲۰۰ ۱۴:۱۵۹۰۰ ۱۶:۱۶۱۰۰ ۱۸:۱۶۱۰۰ ۲۰: ۱۵۹۰۰ ۲۸:۱۶۰۰۰ ۳۲:۱۶۰۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

تیرآهن
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 11 مرداد (کد : 23200)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۸۵۰ ۱۴:۱۶۷۰۰ ۱۶:۱۶۸۰۰ ۱۸:۱۷۹۰۰ ۲۰:۱۸۵۰۰ ۲۲:۲۰۹۵۰ ۲۴:۱۹۶۰۰ ۲۷:۱۸۵۰۰ ۳۰:☎️ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 مرداد (کد : 23199)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۷۵۰ ۱۸: ۱۷۴۵۰ ۲۰: ۱۷۴۵۰ ۲۲: ۱۷۲۵۰ ۲۵: ۱۷۵۰۰ ۳۲:۱۷۶۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 مرداد (کد : 23175)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #نیشابور #خراسان #میلگرد میلگرد نیشابور کارخانه : ۱۷۳۵۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️سایز موجود در کارخانه ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

تیرآهن
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 10 مرداد (کد : 23044)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #تیر_آهن #نرمال تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۵۸۰۰ ۱۶:۱۵۹۰۰ ۱۸:۱۷۳۰۰ ۲۲:۱۸۶۰۰ ۲۴:۱۸۶۰۰ ۳۰:۱۶۸۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 مرداد (کد : 23043)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #میلگرد #نرمال میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۶۲۰۰ ۱۴:۱۵۹۰۰ ۱۶:۱۶۱۰۰ ۱۸:۱۶۱۰۰ ۲۰: ۱۵۹۰۰ ۲۸:۱۶۰۰۰ ۳۲:۱۶۰۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 مرداد (کد : 23005)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #نیشابور #خراسان #میلگرد میلگرد نیشابور کارخانه : ۱۷۳۵۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️سایز موجود در کارخانه ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

تیرآهن
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 10 مرداد (کد : 23003)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۸۵۰ ۱۴:۱۶۷۵۰ ۱۶:۱۶۸۵۰ ۱۸:۱۸۱۵۰ ۲۰:۱۸۵۰۰ ۲۲:☎️ ۲۴:☎️ ۲۷:۱۸۵۰۰ ۳۰:۱۹۸۵۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 مرداد (کد : 23001)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۸۱۵۰ ۱۴: ۱۷۴۵۰ ۱۶: ۱۷۷۵۰ ۱۸: ۱۷۴۵۰ ۲۰: ۱۷۴۵۰ ۲۲: ۱۷۲۵۰ ۲۵: ۱۷۵۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

تیرآهن
09 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 09 مرداد (کد : 22838)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۵۵۰ ۱۴:۱۶۷۵۰ ۱۶:۱۶۸۵۰ ۱۸:۱۸۰۵۰ ۲۰:۱۸۳۰۰ ۲۲:۲۰۳۰۰ ۲۴:۲۰۳۰۰ ۲۷:۱۸۴۰۰ ۳۰:۱۹۷۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
09 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 09 مرداد (کد : 22837)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۸۱۰۰ ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۸۰۰ ۱۸: ۱۷۴۰۰ ۲۰: ۱۷۴۰۰ ۲۲: ۱۷۱۰۰ ۲۵: ۱۷۴۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

تیرآهن
06 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 06 مرداد (کد : 22675)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۶۰۰ ۱۴:۱۶۹۰۰ ۱۶:۱۶۹۰۰ ۱۸:۱۸۲۰۰ ۲۰:۱۸۴۰۰ ۲۲:۲۰۸۰۰ ۲۴:۱۹۹۰۰ ۲۷:۱۸۴۰۰ ۳۰:۱۹۶۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
06 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 06 مرداد (کد : 22674)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۸۱۰۰ ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۷۰۰ ۱۸: ۱۷۴۰۰ ۲۰: ۱۷۴۰۰ ۲۲: ۱۷۱۰۰ ۲۵: ۱۷۴۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

تیرآهن
05 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 05 مرداد (کد : 22519)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۷۰۰۰ ۱۶:۱۷۰۰۰ ۱۸:۱۸۱۰۰ ۲۰:۱۸۵۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
05 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 05 مرداد (کد : 22515)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۸۱۰۰ ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۸۰۰ ۱۸: ۱۷۴۰۰ ۲۰: ۱۷۴۰۰ ۲۲: ۱۷۱۵۰ ۲۵: ۱۷۴۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

میلگرد
04 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 04 مرداد (کد : 22269)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۷۷۵۰ ۱۴: ۱۷۱۰۰ ۱۶: ۱۷۵۰۰ ۱۸: ۱۷۱۰۰ ۲۰: ۱۷۰۵۰ ۲۲: ۱۶۸۰۰ ۲۵: ۱۷۱۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی 031-33861133 031-33873311

تیرآهن
03 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 03 مرداد (کد : 22096)

تیرآهن ذوب آهن 14:16350 16:16500 18:17900 فروش با تایید لحظه ای فروش فقط با فاکتور رسمی برای اطلاع لحظه ای از قیمت ها با ما در تماس باشید 031-33873311 031-33861133 یا ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید https://t.me/pakbazargan Instagram:pakbazarganfoolad

میلگرد
03 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 03 مرداد (کد : 22095)

میلگرد ذوب آهن: 12:17700 14:16900 16:17400 18:17000 20:16950 22:16700 25:17000 با تایید لحظه ای فروش فقط با فاکتور رسمی برای اطلاع بهتز از اخرین قیمت تماس حاصل فرمایید 031-33873311 031-33861133 یا مارا در اینستاگرام یا تلگرام به نشانی https://t.me/pakbazargan Instagram:pakbazarganfoolad

میلگرد
02 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 02 مرداد (کد : 21920)

میلگرد نیشابور کارخانه 16600

تیرآهن
02 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 02 مرداد (کد : 21917)

تیر آهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:☎️ ۱۴:☎️ ۱۶:☎️ ۱۸:☎️ ۲۰:☎️ ۲۲:☎️ ۲۴:☎️ ۲۷:☎️

میلگرد
02 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 02 مرداد (کد : 21915)

میلگرد ذوب آهن اصفهان ۱۲:☎️ ۱۴:☎️ ۱۶:☎️ ۱۸:☎️ ۲۰:☎️ ۲۲:☎️ ۲۵:☎️

تیرآهن
29 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 29 تیر (کد : 21817)

تیر نرمال ذوب آهن: 12:14300 14:15300 16:15500 18:17000 20:17100 22:18100 24:17800 27:16500 30:16300

تیرآهن
29 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 29 تیر (کد : 21816)

تیر آهن ذوب آهن اصفهان: 12:15300 14:16300 16:16450 18:17750 20:18100 22:19250 24:19200 27:18050 30:19000

میلگرد
29 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 29 تیر (کد : 21815)

میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان 20:15100 22:15100

میلگرد
29 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 29 تیر (کد : 21814)

میلگرد ذوب آهن اصفهان 12:17600 14:16800 16:17450 18:16800 20:16800 22:16600 25:16800 28:16750 32:16950

×