صورت بار میلگرد آجدار

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #میلگرد #نرمال میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۶۰۰۰ ۱۴:۱۶۰۰۰ ۱۶:۱۶۰۰۰ ۱۸:۱۶۰۰۰ ۲۰: ۱۶۰۰۰ ۲۲:۱۶۰۰۰ ۲۸:۱۵۸۰۰ ۳۲:۱۵۸۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۴: ۱۷۱۰۰ ۱۶: ۱۷۳۵۰ ۱۸: ۱۶۹۵۰ ۲۰: ۱۶۹۵۰ ۲۲: ۱۶۸۰۰ ۲۵: ۱۷۱۵۰ ۲۸:۱۶۸۰۰ ۳۲:۱۶۹۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی

18 مرداد، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید