فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

ورق ۰/۸گالوانیزه ۲×۱ تاراز مقدار: ۳۰۰۰kg انبار شورآباد ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴ ☎️ ۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰ 📱 ۰۹۱۲-۴۵۰۲۸۱۶

18 مرداد، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید