صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 19430

ورق با ضخامت بیست اکسین اهواز 25000کیلوگرم ورق هشت و ده فولاد مبارکه 25000 کیلوگرم

03 دی، 1398

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید