درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28060

دسته محصولات :

ورق گالوانیزه و رنگی

60 کوتاه 1000 ///50 بلند 1250/// 60 بلند 1250 /// بار ترکیبی کلا 1 ظرفیت.

27 اردیبهشت، 1399