فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

38%
جزئیات...
مواد معدنی
21 شهریور، 1401 1 سال پیش

خریدار اسفنجی و گندله

خریدار اسفنجی و گندله برای داخل کشور، ترجیحا باال سی،نقد قیمت مناسب 5هزارتااسفنجی 2هزارتا از قاینات صرفا جدا 25هزارتن گندله

×