فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

27%

خریدار اسفنجی و گندله - RFQ-6421

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

خریدار اسفنجی و گندله برای داخل کشور، ترجیحا باال سی،نقد قیمت مناسب 5هزارتااسفنجی 2هزارتا از قاینات صرفا جدا 25هزارتن گندله

21 شهریور، 1401