شرکت خزر خاوران

علی راستگو

56%

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-18931

دسته محصولات :

قوطی و پروفیل

20*30 - 20*40- 40*40 - 40*60 - 40*80- 60*80 - 50*100 به ضخامت 1.5 50*100 به ضخامت 3 60*100 - 40*80 - 40*40 - 50* 100 - 100*100 به ضخامت 2

27 آذر، 1398