احمد حسین زاده

تولید ظروف تفلن

44%

خریدار ورق گرم - RFQ-1560

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق st 37 30 میل - عرض 1/5------15 تن 15 میل - عرض 1/5------27 تن 12 میل- عرض 1/5------62 تن 09141154947 حسین زاده

28 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)