فولاد برش زرین

نادی زاده

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
18 خرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت 1 و عرض1250و1000 خریداریم. st12 *ظرفیت

×