فولاد برش زرین

نادی زاده

80%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد برش زرین (نادی زاده) - 635

ورق گالوانیزه و رنگی
09 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 09 مهر (کد : 80435)

✅موجودی ورق گالوانیزه شهریار 2×1250 2×1000 2.5×1250 2.5×1000 کارخانه 🆔  @fooladbz 📞03152223104            03152223613

ورق گالوانیزه و رنگی
09 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 09 مهر (کد : 80434)

✅موجودی ورق گالوانیزه تاراز 1×1250 1.5×1250 2×1250 2×1000 🆔  @fooladbz 📞03152223104            03152223613

ورق روغنی (سرد)
09 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 09 مهر (کد : 80433)

✅موجودی ورق روغنی فولاد 60×1000                 st12 🆔  @fooladbz 📞03152223104

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 مهر (کد : 80432)

✅موجودی ورق سیاه 4 1250 st37 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 مهر (کد : 80431)

✅موجودی ورق سیاه 8         1500          st37 10         1500          st37 12         1500          st37 انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

تولیدات و مصنوعات فلزی
03 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 03 مهر (کد : 78895)

💥 فروش ویژه 💥 ✅موجودی تسمه نوردی 8 -10 میل عرض 20 تحویل انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گالوانیزه و رنگی
30 شهریور، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 30 شهریور (کد : 78459)

✅موجودی ورق گالوانیزه  1.5×1250 2×1250 2×1000 🆔  @fooladbz 📞03152223104           03152223613

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 شهریور (کد : 78458)

✅موجودی ورق سیاه 2.3 2.5 2.8 انبار اهواز 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق روغنی (سرد)
30 شهریور، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 30 شهریور (کد : 78457)

✅موجودی ورق روغنی فولاد 80×1250                 st12 80×1000                  st12 90×1250                  st12 90×1000                  st12 🆔  @fooladbz 📞03152223104

ورق گالوانیزه و رنگی
30 شهریور، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 30 شهریور (کد : 78456)

ورق رنگی فولاد مبارکه                                                                               🔵آبی           5015 🟠نارنجی         2004 🆔  @fooladbz 📞03152223104          03152223613

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 شهریور (کد : 78455)

✅موجودی ورق سیاه 2 1250 st37 2.5 1250 st37 3 1250 st37 4 1250 st37 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 شهریور (کد : 77987)

✅موجودی ورق سیاه10              1500*6000           فابریک 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 شهریور (کد : 77985)

✅ موجودی ورق اکسین 20 2000*6000 st52 30 2000*6000 st52 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 شهریور (کد : 77983)

✅موجودی ورق سیاه2 1250 st37 4 1250 st37 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق روغنی (سرد)
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 27 شهریور (کد : 77981)

✅موجودی ورق روغنی فولاد 50×1250                 st1250×1000                  st1260×1000                  st12 🆔  @fooladbz📞03152223104

ورق گالوانیزه و رنگی
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 27 شهریور (کد : 77979)

✅موجودی ورق گالوانیزه  1.5×12502×12502×1000 🆔  @fooladbz📞03152223104           03152223613

ورق روغنی (سرد)
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 27 شهریور (کد : 77977)

✅موجودی ورق روغنی فولاد 1.5×1250                 st121.5×1000                  st12 🆔  @fooladbz📞03152223104

ورق گرم (سیاه)
06 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 06 شهریور (کد : 74432)

✅موجودی ورق سیاه 6          1500           st37 8          1500           st37 10          1500           st37 12          1500           st37 15 1500 st37انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گالوانیزه و رنگی
06 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 06 شهریور (کد : 74429)

✅موجودی ورق گالوانیزه 50×100060×100060×125070×10002×12502×1000 🆔  @fooladbz📞03152223104           03152223613

ورق گالوانیزه و رنگی
06 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 06 شهریور (کد : 74428)

✅موجودی ورق گالوانیزه 1.8×12501.5×12501.5×1000 🆔  @fooladbz📞03152223104           03152223613

ورق گرم (سیاه)
06 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 06 شهریور (کد : 74427)

✅موجودی ورق سیاه2          1250           st37 4          1250           st37 انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گالوانیزه و رنگی
05 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 05 شهریور (کد : 74189)

✅موجودی ورق روغنی فولاد 80×1250         st1280×1000         st1290×1000           st1290×1250            st121×1000           st121×1250         st121.25×1000           st12 🆔  @fooladbz📞03152223104

ورق گالوانیزه و رنگی
05 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 05 شهریور (کد : 74188)

✅موجودی ورق گالوانیزه 1.5×10001.5×1250🆔  @fooladbz📞03152223104           03152223613

ورق گرم (سیاه)
05 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 05 شهریور (کد : 74187)

✅موجودی ورق سیاه2          1250           st37 2.5          1250           st37 انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 02 شهریور (کد : 73721)

✅موجودی ورق سیاه4          1250           st37انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

تولیدات و مصنوعات فلزی
02 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 02 شهریور (کد : 73720)

💥 فروش ویژه 💥✅موجودی تسمه نوردی8 میل عرض 20یک بسته در انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 02 شهریور (کد : 73718)

✅موجودی ورق سیاه 5          1500           st37 6          1500           st37 8          1500           st37 10          1500           st37 12          1500           st37 15          1500           st37 انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

ورق روغنی (سرد)
02 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 02 شهریور (کد : 73717)

✅موجودی ورق روغنی فولاد 80×1250         st1280×1000         st1290×1000           st1290×1250            st121×1000           st121×1250         st121.25×1000           st12 🆔  @fooladbz📞03152223104

تیرآهن (IPE)
02 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 02 شهریور (کد : 73715)

✅موجودی تیرآهن14 16 18 20 ذوبی🆔@fooladbz📞0315 222 0985 0315 222 3613

شمش و تختال
02 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی شمش و تختال 02 شهریور (کد : 73713)

✅ موجودی کابل پلیت 55 تا 60 انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

×