خرید محصولات فلزی

خریدار ورق گالوانیزه رنگی سفید رال ۹۰۱۶
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه رنگی سفید رال ۹۰۱۶ ، عرض ۱۲۵۰ ، ضخامت ۰.۷ ...

14 تیر، 1400
خریدار ورق کاشان
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق ۵۰ هزار کاشان ظرفیت

13 تیر، 1400
خریدار ورق کاشان سبک
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق 55 کاشان سبک میزان 2 تن ترجیحا ا ...

12 تیر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه رنگی نسوز موجدار
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه رنگی نسوز موجدار به ابعاد طول 6 مت ...

09 تیر، 1400
ورق گالوانیزه رنگی سفید رال ۹۰۱۶
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه رنگی سفید رال ۹۰۱۶ ، عرض ۱۲۵۰ ، ضخامت ۰.۷ ...

07 تیر، 1400
خریدار ورق کاشان و خوردو
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق 2 بلند خودرو و 50 هزار کاشان هر ...

06 تیر، 1400
خریدار ورق کاشان سبک
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق کاشان سبک ورق 60 ورق 50 ورق 5 ...

05 تیر، 1400
خریدار گالوانیزه کاشان
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار گالوانیزه 50 کوتاه کاشان ظرفیت ...

02 تیر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه رنگی سفید
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه رنگی سفید رال ۹۰۱۶ ، عرض ۱۲۵۰ ، ضخامت ۰.۷ ...

02 تیر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه خودرو
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار 1.5*1000 ورق خودرو تک رول

01 تیر، 1400
خریدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق یک گالوانیزه یک رول

01 تیر، 1400
خریدار ورق رنگی سبز رئال
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی سبز رئال ۶۰۲۴ ضخامت 50 ترجیحا فولا ...

31 خرداد، 1400
خریدار ورق کاشان سبک
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق کاشان سبک ورق ۶۰ ورق ۵۰ ...

30 خرداد، 1400
ورق گالوانیزه رنگی رال ۹۰۱۶
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه رنگی رال ۹۰۱۶ ، عرض ۱۲۵۰ ، ضخامت ۰.۷ ...

29 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی 50 مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خريدار ورق رنگي آبي، سفيد و قهوه اي ٥٠ مباركه ظر ...

29 خرداد، 1400
خریدار ورق پوششی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق پوشش ۸ متری و ۷ متریطول پوشش ۳۵۰ متر

29 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی سبز
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی سبز رئال 6024 رول

25 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه ابعادی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خرید ورق گالوانیزه ابعادی درجه یک و درجه د ...

25 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی کرم
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی کرم رنگ ۵۰ بلند 1 ظ ...

25 خرداد، 1400
خریدار گالوانیزه مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ١،٢٥ عرض ١١٠ فولاد مبارکه میز ...

24 خرداد، 1400