چت

پرشین آیرون (برنا صنعت کیان آریا )

احمد طرزی

79%
جزئیات...

ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 0.6 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 0.7 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 0.8 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 1 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 1 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 1.25 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,000

ورق روغنی 1.5 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,000

ورق روغنی 0.4 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,000

ورق روغنی 0.4 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,000

ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,000

ورق روغنی 0.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,000

ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,000

ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,000

ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,000

ورق سیاه 4 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,800

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,000

ورق سیاه 3 شیت 1*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,000

ورق سیاه 4 شیت 1*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,000

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,800

ورق سیاه 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,800

ورق سیاه 2.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,300

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,000

ورق سیاه 3 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,000

ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,000

ورق سیاه 5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,000

لوله مبلی سایز 10 ضخامت 0.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 62,200

لوله مبلی سایز 13 ضخامت 0.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 61,250

لوله مبلی سایز 16 ضخامت 0.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 61,220

لوله مبلی سایز 18 ضخامت 0.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 61,200

لوله مبلی سایز 20 ضخامت 0.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 61,200

ورق روغنی 0.4 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,700

ورق روغنی 0.4 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,700

ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,600

ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,300

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,000

ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,200

ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,100

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 تاراز چهارمحال

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

قوطی(ستونی) 45*45 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

قوطی(ستونی)50*50ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

قوطی(ستونی)60*60 ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

پروفیل چهارچوب فلزی نگینی ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

پروفیل لنگه دری (۵۰۸) ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

پروفیل کلافی _چهار چوبی(509) ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

پروفیل سپری (507) ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,000

ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

ورق روغنی 0.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,800

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 تاراز چهارمحال

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 18,100

ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,500

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,600

ورق روغنی 1.25 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,700

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 خودرو شهرکرد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,500

ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,100

ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,800

پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,700
×