نام شرکت :

شرکت خم و برش پارسه

نام مدیر عامل :

قهرمانی

کد کاربری :

f24-5642

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق 2 میل

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید