بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی) (حاج محمدی) - 5273

لوله مانیسمان
18 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار لوله مانیسمان

لوله مانیسمان رده 40 با مشخصات زیر خریداریم لوله ۱_۱/۲ اینچ ۲۰ شاخه لوله ۲ اینچ ۲۵ شاخه لوله ۲_۱/۲ اینچ ۳۰ شاخه لوله ۳ اینچ ۱۰ شاخه لوله ۴ اینچ ۵دشاخه لوله ...

ورق اسید شویی
16 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار ورق ۲/۷ اسید dd13 فولاد غرب ورق ۲/۸ اسید dd13 فولاد غرب ورق ۳ اسید dd13 فولاد غرب می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
12 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق ۲/۷ اسید dd13 فولاد غرب ورق ۲/۸ اسید dd13 فولاد غرب ورق ۳ اسید dd13 فولاد غرب می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
10 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 28یا 25 روغنی عرض 1000یا1250خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
10 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت می باشیم .

ورق اسید شویی
10 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار ورق ۳ اسید شور فولادغرب dd13 یک رول می باشیم .

ورق اسید شویی
09 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

ورق ۳ اسید شور فولادغرب dd13 یک رول خریدار می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
08 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت می باشیم .

ورق اسید شویی
08 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار ورق ۳ اسید شور فولادغری dd13 یک رول می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
06 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت خریدار میباشیم

ورق اسید شویی
06 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق ۳ اسید فولاد غرب dd13 می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
01 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت و ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت هستیم.

ورق روغنی (سرد)
27 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 60 و 50 عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه هر کدام یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
24 دی، 1401 11 ماه پیش

خرید ورق سرد

ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت و ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت خریداریم

ورق روغنی (سرد)
20 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه یا چین نرم به میزان یک رول الی یک ظرفیت خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
14 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۲۸ رنگی سفید چین عرص ۱۰۰۰ ، ورق ۳۰ رنگی سفید چین عرض ۱۰۰۰ خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
13 دی، 1401 11 ماه پیش

خرید ورق رنگی چینی

ورق ۲۸ رنگی سفید چین عرص ۱۰۰۰ ، ورق ۳۰ رنگی سفید چین عرض ۱۰۰۰ خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
13 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق روغنی 60

ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ مبارکه St12 خریداریم .

ورق گالوانیزه و رنگی
12 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۲۸ رنگی سفید چین عرص ۱۰۰۰ ، ورق ۳۰ رنگی سفید چین عرض ۱۰۰۰ خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
11 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

ورق ۲۸ رنگی سفید چین عرص ۱۰۰۰ ، ورق ۳۰ رنگی سفید چین عرض ۱۰۰۰ خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
10 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

ورق ۲۸ رنگی سفید چین عرض ۱۰۰۰ ، ورق ۳۰ رنگی سفید چین عرض ۱۰۰۰ خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
05 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۲۸ رنگی سفید چین عرص ۱۰۰۰ ، ورق ۳۰ رنگی سفید چین عرض ۱۰۰۰ خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
04 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق سفید

ورق رنگی سفید 28 و 30 عرض 1000 خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
03 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی با مشخصات زیر میباشیم. ورق ۲۸ رنگی سفید عرض ۱۰۰۰ ورق ۳۰ رنگی سفید عرض ۱۰۰۰

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی
29 آذر، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه یا روغنی

ورق ۱/۲۰ یا ۱/۲۵ عرض ۱۵۰۰ روغنی یا گالوانیزه یک رول خریداریم.

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی
28 آذر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق روغنی یا گالوانیزه

ورق ۱/۲۰ یا ۱/۲۵ عرض ۱۵۰۰ روغنی یا گالوانیزه به میزان 1 رول خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
27 آذر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

۳۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ و۱۲۵۰ ، کارخانه هفت الماس ،یک رول تا ۲ رول خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
24 آذر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ضخامت 30 میل روغنی عرض 1000 هفت الماس 1 رول خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
23 آذر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۳۰ روغنی هفت الماس یک رول خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
22 آذر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق رنگی آبی

ورق ۵۰ رنگ آبی عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رئال ۵۰۱۵ در تهران واصفهان خریداریم.

×