چت

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,460,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,660,000

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 6,790,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 8,520,000

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 9,900,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 10,950,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 12,950,000

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400,000

ناودانی 6 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,800

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,600

ناودانی 10 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,100

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,200

ناودانی 14 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,400

ناودانی 16 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,400

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,800

نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,200

نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,200

نبشی 7*70*70 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,400

نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,200

نبشی 10*100*100 شکفته مشهد 12متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

ورق سیاه 3 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,900

ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,900

ورق سیاه 6 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,900

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,900

ورق سیاه 10 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,900

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,900

ورق سیاه 2 عرض 1.50 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,500

میلگرد ساده 12 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد ساده 14 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد ساده 16 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد ساده 18 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد ساده 20 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد ساده 22 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد ساده 25 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

میلگرد ساده 28 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

میلگرد ساده 32 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,200

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,150

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,000

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,700

نبشی 10*100*100 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد ساده 10 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 12 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,600

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,500

میلگرد ساده 30 متفرقه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,000

میلگرد 8 A3 طول 12 نورد گرم سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,100

میلگرد 10 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700

میلگرد 12 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

میلگرد 14 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 16 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 18 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 20 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 22 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 25 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 28 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,100

میلگرد 32 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

ورق سیاه 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,800

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,800

ورق سیاه 2.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,800

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,900

ورق سیاه 4 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,900

ورق سیاه 5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,900

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,900

ورق سیاه 4 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,900

ورق سیاه 5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,900

نبشی 4*50*50 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

نبشی 5*60*60 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

نبشی 3*40*40 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

میلگرد ساده 12 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد ساده 14 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد ساده 16 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد ساده 18 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد ساده 20 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد ساده 22 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد ساده 23 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد ساده 25 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد ساده 28 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,000

میلگرد ساده 32 A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,000

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,500

ورق سیاه 15 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,500

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 39,000

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,800

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت4

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,650

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,700

ناودانی 6 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,200

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,900

ناودانی 10 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,900

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,500

ناودانی 14 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

ناودانی 16 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,450

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,300

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,300
×