چت

مازند فولاد اندیشه

حسن زاده

74%
جزئیات...

میلگرد 14 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,280

میلگرد 16 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,280

میلگرد 18 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,280

میلگرد 20 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,280

میلگرد 22 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,280

میلگرد 25 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,280

میلگرد 28 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,280

نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,200

نبشی5*50*50 آریان فولاد 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,200

میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد 8 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,900

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,900

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,900

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,900

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,900

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,900

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,900

میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,900
×