مازند فولاد اندیشه

حسن زاده

74%
جزئیات...

اعلام موجودی مازند فولاد اندیشه (حسن زاده) - 14294

میلگرد آجدار
19 دی، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 دی (کد : 52884)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ١٩٤٠٠٠ ۱۶ -- ۱٩٤٠٠٠ ۱۸ -- ۱٩٤٠٠٠ ۲۰ -- ۱٩٤٠٠٠ ۲۲ -- ۱٩٤٠٠٠ ۲۵ -- ۱٩٤٠٠٠ ۲۸ -- ۱٩٤٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
17 دی، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 17 دی (کد : 52428)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ١٨٦٠٠٠ ۱۶ -- ۱٨٦٠٠٠ ۱۸ -- ۱٨٦٠٠٠ ۲۰ -- ۱٨٦٠٠٠ ۲۲ -- ۱٨٦٠٠٠ ۲۵ -- ۱٨٦٠٠٠ ۲۸ -- ۱٨٦٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
11 دی، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 11 دی (کد : 51894)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ١٩٦٠٠٠ ۱۶ -- ۱٩٦٠٠٠ ۱۸ -- ۱٩٦٠٠٠ ۲۰ -- ۱٩٦٠٠٠ ۲۲ -- ۱٩٦٠٠٠ ۲۵ -- ۱٩٦٠٠٠ ۲۸ -- ۱٩٦٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
10 دی، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 10 دی (کد : 51828)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ١٩٨٥٠٠ ۱۶ -- ۱٩٨٥٠٠ ۱۸ -- ۱٩٨٥٠٠ ۲۰ -- ۱٩٨٥٠٠ ۲۲ -- ۱٩٨٥٠٠ ۲۵ -- ۱٩٨٥٠٠ ۲۸ -- ۱٩٨٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
04 دی، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 دی (کد : 51551)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ١٩٠٥٠٠ ۱۶ -- ۱٩٠٥٠٠ ۱۸ -- ۱٩٠٥٠٠ ۲۰ -- ۱٩٠٥٠٠ ۲۲ -- ۱٩٠٥٠٠ ۲۵ -- ۱٩٠٥٠٠ ۲۸ -- ۱٩٠٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
30 آذر، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 30 آذر (کد : 51368)

میلگرد شاهین بناب (انبار کارخانه) میلگرد ۸ -- میلگرد ۱۰ -- میلگرد ۱۲ -- میلگرد ۱۴ -- میلگرد ۱۶ -- میلگرد ۱۸ -- میلگرد ۲۰ — میلگرد ۲۲ -- میلگرد ۲۵ -- میلگرد ۲۸ -- میلگرد ۳۲ -- ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
30 آذر، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 30 آذر (کد : 51367)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ١٨٤٠٠٠ ۱۶ -- ۱٨٤٠٠٠ ۱۸ -- ۱٨٤٠٠٠ ۲۰ -- ۱٨٤٠٠٠ ۲۲ -- ۱٨٤٠٠٠ ۲۵ -- ۱٨٤٠٠٠ ۲۸ -- ۱٨٤٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
29 آذر، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 آذر (کد : 51257)

میلگرد شاهین بناب (انبار کارخانه) میلگرد ۸ -- میلگرد ۱۰ -- میلگرد ۱۲ -- میلگرد ۱۴ -- میلگرد ۱۶ -- میلگرد ۱۸ -- میلگرد ۲۰ — میلگرد ۲۲ -- میلگرد ۲۵ -- میلگرد ۲۸ -- میلگرد ۳۲ -- ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
29 آذر، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 آذر (کد : 51256)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ١٨٦٥٠٠ ۱۶ -- ۱٨٦٥٠٠ ۱۸ -- ۱٨٦٥٠٠ ۲۰ -- ۱٨٦٥٠٠ ۲۲ -- ۱٨٦٥٠٠ ۲۵ -- ۱٨٦٥٠٠ ۲۸ -- ۱٨٦٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
27 آذر، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 آذر (کد : 51042)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٧٨٠٠٠ ۱۶ -- ۱٧٨٠٠٠ ۱۸ -- ۱٧٨٠٠ ۲۰ -- ۱٧٨٠٠٠ ۲۲ -- ۱٧٨٠٠٠ ۲۵ -- ۱٧٨٠٠٠ ۲۸ -- ۱٧٨٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
23 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 23 آذر (کد : 50831)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٧٢٠٠٠ ۱۶ -- ۱٧٢٠٠٠ ۱۸ -- ۱٧٢٠٠٠ ۲۰ -- ۱٧٢٠٠٠ ۲۲ -- ۱٧٢٠٠٠ ۲۵ -- ۱٧٢٠٠٠ ۲۸ -- ۱٧٢٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
22 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 22 آذر (کد : 50705)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٧٠٠٠٠ ۱۶ -- ۱٧٠٠٠٠ ۱۸ -- ۱٧٠٠٠٠ ۲۰ -- ۱٧٠٠٠٠ ۲۲ -- ۱٧٠٠٠٠ ۲۵ -- ۱٧٠٠٠٠ ۲۸ -- ۱٧٠٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
21 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 آذر (کد : 50614)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٧٠٠٠٠ ۱۶ -- ۱٧٠٠٠٠ ۱۸ -- ۱٧٠٠٠٠ ۲۰ -- ۱٧٠٠٠٠ ۲۲ -- ۱٧٠٠٠٠ ۲۵ -- ۱٧٠٠٠٠ ۲۸ -- ۱٧٠٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
20 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 20 آذر (کد : 50509)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٥٥٠ ۱۶ -- ۱٦٥٥٠ ۱۸ -- ۱٦٥٥٠ ۲۰ -- ۱٦٥٥٠ ۲۲ -- ۱٦٥٥٠ ۲۵ -- ۱٦٥٥٠ ۲۸ -- ۱٦٥٥٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
20 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 20 آذر (کد : 50508)

میلگرد شاهین بناب (انبار کارخانه) میلگرد ۸ -- میلگرد ۱۰ -- میلگرد ۱۲ -- میلگرد ۱۴ -- میلگرد ۱۶ -- میلگرد ۱۸ -- میلگرد ۲۰ — میلگرد ۲۲ -- میلگرد ۲۵ -- میلگرد ۲۸ -- میلگرد ۳۲ -- ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
15 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 15 آذر (کد : 50205)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٣٠٠٠ ۱۶ -- ۱٦٣٠٠٠ ۱۸ -- ۱٦٣٠٠ ۲۰ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۲ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۵ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۸ -- ۱٦٣٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
15 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 15 آذر (کد : 50204)

میلگرد شاهین بناب (انبار کارخانه) میلگرد ۸ -- میلگرد ۱۰ -- میلگرد ۱۲ -- میلگرد ۱۴ -- میلگرد ۱۶ -- میلگرد ۱۸ -- میلگرد ۲۰ — میلگرد ۲۲ -- میلگرد ۲۵ -- میلگرد ۲۸ -- میلگرد ۳۲ -- ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
14 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 14 آذر (کد : 50122)

میلگرد شاهین بناب (انبار کارخانه) میلگرد ۸ -- میلگرد ۱۰ -- میلگرد ۱۲ -- میلگرد ۱۴ -- میلگرد ۱۶ -- میلگرد ۱۸ -- میلگرد ۲۰ — میلگرد ۲۲ -- میلگرد ۲۵ -- میلگرد ۲۸ -- میلگرد ۳۲ -- ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
14 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 14 آذر (کد : 50121)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٣٠٠٠ ۱۶ -- ۱٦٣٠٠٠ ۱۸ -- ۱٦٣٠٠ ۲۰ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۲ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۵ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۸ -- ۱٦٣٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
13 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 آذر (کد : 50030)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٣٠٠٠ ۱۶ -- ۱٦٣٠٠٠ ۱۸ -- ۱٦٣٠٠ ۲۰ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۲ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۵ -- ۱٦٣٠٠٠ ۲۸ -- ۱٦٣٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
13 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 آذر (کد : 50029)

میلگرد شاهین بناب (انبار کارخانه) میلگرد ۸ -- میلگرد ۱۰ -- میلگرد ۱۲ -- میلگرد ۱۴ -- میلگرد ۱۶ -- میلگرد ۱۸ -- میلگرد ۲۰ — میلگرد ۲۲ -- میلگرد ۲۵ -- میلگرد ۲۸ -- میلگرد ۳۲ -- ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
12 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 12 آذر (کد : 49924)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٢٠٠٠ ۱۶ -- ۱٦٢٠٠٠ ۱۸ -- ۱٦٢٠٠٠ ۲۰ -- ۱٦٢٠٠٠ ۲۲ -- ۱٦٢٠٠٠ ۲۵ -- ۱٦٢٠٠٠ ۲۸ -- ۱٦٢٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
09 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 09 آذر (کد : 49809)

میلگرد شاهین بناب (انبار کارخانه) میلگرد ۸ -- ١٦٢٨٠٠٠ میلگرد ۱۰ -- ١٦٥٠٠٠ میلگرد ۱۲ -- ١٦٥٠٠٠ میلگرد ۱۴ -- ١٦٢٠٠٠ میلگرد ۱۶ -- ١٦٢٠٠٠ میلگرد ۱۸ --١٦٢٠٠٠ میلگرد ۲۰ —١٦٢٠٠٠ میلگرد ۲۲ -- ١٦٢٠٠٠ میلگرد ۲۵ --١٦٢٠٠٠ میلگرد ۲۸ -- ١٦٢٠٠٠ میلگرد ۳۲ -- ١٦٢٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
09 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 09 آذر (کد : 49808)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٢٠٠٠ ۱۶ -- ۱٦٢٠٠٠ ۱۸ -- ۱٦٢٠٠٠ ۲۰ -- ۱٦٢٠٠٠ ۲۲ -- ۱٦٢٠٠٠ ۲۵ -- ۱٦٢٠٠٠ ۲۸ -- ۱٦٢٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
07 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 07 آذر (کد : 49645)

میلگرد شاهین بناب (انبار کارخانه) میلگرد ۸ -- میلگرد ۱۰ -- میلگرد ۱۲ -- میلگرد ۱۴ -- میلگرد ۱۶ -- میلگرد ۱۸ -- میلگرد ۲۰ — میلگرد ۲۲ -- میلگرد ۲۵ -- میلگرد ۲۸ -- میلگرد ۳۲ -- ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد آجدار
06 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 06 آذر (کد : 49454)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦١٠٠٠ ۱۶ -- ۱٦١٠٠٠ ۱۸ -- ۱٦١٠٠٠ ۲۰ -- ۱٦١٠٠٠ ۲۲ -- ۱٦١٠٠٠ ۲۵ -- ۱٦١٠٠٠ ۲۸ -- ۱٦١٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
05 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 آذر (کد : 49381)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٠٠٠ ۱۶ -- ۱٦٠٠٠ ۱۸ -- ۱٦٠٠٠ ۲۰ -- ۱٦٠٠٠ ۲۲ -- ۱٦٠٠٠ ۲۵ -- ۱٦٠٠٠ ۲۸ -- ۱٦٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
01 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 آذر (کد : 49048)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٠٥٠٠ ۱۶ -- ۱٦٠٥٠٠ ۱۸ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۰ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۲ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۵ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۸ -- ۱٦٠٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
30 آبان، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 30 آبان (کد : 48954)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٠٥٠٠ ۱۶ -- ۱٦٠٥٠٠ ۱۸ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۰ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۲ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۵ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۸ -- ۱٦٠٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد آجدار
29 آبان، 1401 4 ماه پیش

صورت بار میلگرد آجدار 29 آبان (کد : 48818)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ -- ۱٦٠٥٠٠ ۱۶ -- ۱٦٠٥٠٠ ۱۸ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۰ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۲ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۵ -- ۱٦٠٥٠٠ ۲۸ -- ۱٦٠٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد

×