چت

مازند فولاد اندیشه

حسن زاده

78%
جزئیات...

اعلام موجودی مازند فولاد اندیشه (حسن زاده) - 14294

میلگرد
27 فروردین، 1403 13 ساعت پیش

اعلام موجودی میلگرد 27 فروردین (کد : 110695)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٧٧،٠٠٠ ۱۶ : ٢٧٧،٠٠٠ ۱۸ : ٢٧٧،٠٠٠ ۲۰ : ٢٧٧،٠٠٠ ۲۲ : ٢٧٧،٠٠٠ ۲۵ : ٢٧٧،٠٠٠ ۲۸ : ٢٧٧،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

تیرآهن
14 فروردین، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 14 فروردین (کد : 109201)

تير اهن (انبار كارخانه) تير ١٤ ذوبي در كار خانه موجود مي باشد ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
19 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 19 اسفند (کد : 108014)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٧٢،٠٠٠ ۱۶ : ٢٧٢،٠٠٠ ۱۸ : ٢٧٢،٠٠٠ ۲۰ : ۲۲ : ٢٧٢،٠٠٠ ۲۵ : ٢٧٢،٠٠٠ ۲۸ : ٢٧٢،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
14 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 14 اسفند (کد : 107228)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٦٠،٠٠٠ ۱۶ : ٢٦٠،٠٠٠ ۱۸ : ٢٦٠،٠٠٠ ۲۰ : ۲۲ : ٢٦٠،٠٠٠ ۲۵ : ٢٦٠،٠٠٠ ۲۸ : ٢٦٠،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
08 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 08 اسفند (کد : 106260)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٥٢،٠٠٠ ۱۶ : ٢٥٢،٠٠٠ ۱۸ : ٢٥٢،٠٠٠ ۲۰ : ٢٥٢،٠٠٠ ۲۲ : ٢٥٢،٠٠٠ ۲۵ : ٢٥٢،٠٠٠ ۲۸ : ٢٥٢،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
05 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 05 اسفند (کد : 105839)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٤٦،٥٠٠ ۱۶ : ٢٤٦،٥٠٠ ۱۸ : ٢٤٦،٥٠٠ ۲۰ : ٢٤٦،٥٠٠ ۲۲ : ٢٤٦،٥٠٠ ۲۵ : ٢٤٦،٥٠٠ ۲۸ : ٢٤٦،٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
02 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 02 اسفند (کد : 105653)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٤٤،٠٠٠ ۱۶ : ٢٤٤،٠٠٠ ۱۸ : ٢٤٤،٠٠٠ ۲۰ : ٢٤٤،٠٠٠ ۲۲ : ٢٤٤،٠٠٠ ۲۵ : ٢٤٤،٠٠٠ ۲۸ : ٢٤٤،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
25 بهمن، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 25 بهمن (کد : 104759)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٦،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٦،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٦،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٦،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٦،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٦،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٦،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
25 بهمن، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 25 بهمن (کد : 104758)

میلگرد خليج (انبار کارخانه) ۱٦: تماس ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
24 بهمن، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 24 بهمن (کد : 104448)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٥،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٥،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٥،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٥،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٥،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٥،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٥،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
24 بهمن، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 24 بهمن (کد : 104447)

میلگرد خليج (انبار کارخانه) ۱٦: تماس ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
16 بهمن، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 16 بهمن (کد : 103612)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٤٠،٠٠٠ ۱۶ : ٢٤٠،٠٠٠ ۱۸ : ٢٤٠،٠٠٠ ۲۰ : ٢٤٠،٠٠٠ ۲۲ : ٢٤٠،٠٠٠ ۲۵ : ٢٤٠،٠٠٠ ۲۸ : ٢٤٠،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
08 بهمن، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 08 بهمن (کد : 102507)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٤٥،٠٠٠ ۱۶ : ٢٤٥،٠٠٠ ۱۸ : ٢٤٥،٠٠٠ ۲۰ : ٢٤٥،٠٠٠ ۲۲ : ٢٤٥،٠٠٠ ۲۵ : ٢٤٥،٠٠٠ ۲۸ : ٢٤٥،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
03 بهمن، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 03 بهمن (کد : 101885)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٤،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٤،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٤،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٤،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٤،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٤،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٤،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
30 دی، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 30 دی (کد : 101302)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٣،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٣،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٣،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٣،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٣،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٣،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٣،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
24 دی، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 24 دی (کد : 100065)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٠،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٠،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٠،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
16 دی، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 16 دی (کد : 98754)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٢٩،٠٠٠ ۱۶ : ٢٢٩،٠٠٠ ۱۸ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۰ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۲ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۵ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۸ : ٢٢٩،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
12 دی، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 12 دی (کد : 98140)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٢٨،٠٠٠ ۱۶ : ٢٢٨،٠٠٠ ۱۸ : ٢٢٨،٠٠٠ ۲۰ : ٢٢٨،٠٠٠ ۲۲ : ٢٢٨،٠٠٠ ۲۵ : ٢٢٨،٠٠٠ ۲۸ : ٢٢٨،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
10 دی، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 10 دی (کد : 97724)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٢٨،٠٠٠ ۱۶ : ٢٢٨،٠٠٠ ۱۸ : ٢٢٨،٠٠٠ ۲۰ : ٢٢٨،٠٠٠ ۲۲ : ٢٢٨،٠٠٠ ۲۵ : ٢٢٨،٠٠٠ ۲۸ : ٢٢٨،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد. https://t.me/Mazand_foolad_andisheh

میلگرد
09 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 09 دی (کد : 97553)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٢٨،٥٠٠ ۱۶ : ٢٢٨،٥٠٠ ۱۸ : ٢٢٨،٥٠٠ ۲۰ : ٢٢٨،٥٠٠ ۲۲ : ٢٢٨،٥٠٠ ۲۵ : ٢٢٨،٥٠٠ ۲۸ : ٢٢٨،٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
02 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 02 دی (کد : 96278)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣١،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣١،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣١،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣١،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣١،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣١،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣١،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
28 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 آذر (کد : 95707)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٠،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٠،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٠،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
21 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 آذر (کد : 94431)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٨،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٨،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٨،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٨،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٨،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٨،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٨،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
21 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 آذر (کد : 94430)

میلگرد سيرجان انبار كرمان ۱۴ : ٢٣٢،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٢،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٠،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٠،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
20 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 20 آذر (کد : 94177)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٩،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٩،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٩،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٩،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٩،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٩،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٩،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

ورق گرم (سیاه)
18 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 آذر (کد : 93791)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٣٤،٠٠٠ ۱۶ : ٢٣٤،٠٠٠ ۱۸ : ٢٣٤،٠٠٠ ۲۰ : ٢٣٤،٠٠٠ ۲۲ : ٢٣٤،٠٠٠ ۲۵ : ٢٣٤،٠٠٠ ۲۸ : ٢٣٤،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
15 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 15 آذر (کد : 93322)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٢٩،٠٠٠ ۱۶ : ٢٢٩،٠٠٠ ۱۸ : ——- ۲۰ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۲ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۵ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۸ : ٢٢٩،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
13 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 آذر (کد : 92840)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٢٩،٠٠٠ ۱۶ : ٢٢٩،٠٠٠ ۱۸ : ——- ۲۰ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۲ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۵ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۸ : ٢٢٩،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
12 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 12 آذر (کد : 92535)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٢٩،٠٠٠ ۱۶ : ٢٢٩،٠٠٠ ۱۸ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۰ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۲ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۵ : ٢٢٩،٠٠٠ ۲۸ : ٢٢٩،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
28 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 آبان (کد : 89921)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٢٧،٥٠٠ ۱۶ : ٢٢٧،٥٠٠ ۱۸ : ٢٢٧،٥٠٠ ۲۰ : ٢٢٧،٥٠٠ ۲۲ : ٢٢٧،٥٠٠ ۲۵ : ٢٢٧،٥٠٠ ۲۸ : ٢٢٧،٥٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

×