چت

اعلام موجودی اطلس تجارت شهرابی (صالحی) - 13802

ناودانی
11 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 11 تیر (کد : 41313)

اطلس تجارت شهرابی تامین کننده انواع محصولات تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل ورق سیاه

نبشی
11 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 11 تیر (کد : 41312)

اطلس تجارت شهرابی تامین کننده انواع محصولات تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل ورق سیاه

ورق گرم (سیاه)
11 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 تیر (کد : 41311)

اطلس تجارت شهرابی تامین کننده انواع محصولات تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل ورق سیاه

تیرآهن
11 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 11 تیر (کد : 41310)

اطلس تجارت شهرابی تامین کننده انواع محصولات تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل ورق سیاه

میلگرد
11 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 تیر (کد : 41309)

#انبار_تهران انبار زاگرس #پرشین #البرز 14الی 25پرشین 14 الی25 البرز 20نیشابور 14 الی 25 هیربد

×