چت

آداک فلز خاورمیانه

احسان وحدتی

69%
جزئیات...

میلگرد 16 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 12 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,200

میلگرد 10 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد 12 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,900

میلگرد 14 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,550

میلگرد 16 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

میلگرد 18 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

میلگرد 20 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

میلگرد 22 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

میلگرد 25 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

میلگرد 28 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,550

میلگرد 32 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,550

میلگرد 8 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,400

میلگرد 10 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,100

میلگرد 10 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,100

میلگرد 12 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,100

میلگرد 14 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 16 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 18 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 20 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 8 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,400

میلگرد آجدار 8 A2 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,600

میلگرد آجدار 10 A2 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,100

میلگرد آجدار 10 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,600

میلگرد آجدار 12 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,100

میلگرد آجدار 14 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,600

میلگرد آجدار 16 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,600

میلگرد آجدار 18 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,600

میلگرد آجدار 20 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,600

میلگرد آجدار 22 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,600

میلگرد آجدار 25 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,600

میلگرد آجدار 28 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,700

میلگرد آجدار 32 A3 امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,700

میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,660

میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,330

میلگرد 8 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,550

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,550

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,000

میلگرد 14 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد 16 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد 18 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد 20 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد 8 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,800

میلگرد 10 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,500

میلگرد 12 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,200

تیرآهن 14 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,250

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,250

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,050

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,050

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,650

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,650

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,650

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,650

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,650

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,650

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,650

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,650

میلگرد 8 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,300

میلگرد 10 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,100

میلگرد 12 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,100

میلگرد 14 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 16 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 18 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 20 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 22 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 25 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد 28 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد 32 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد 8 A2 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 10 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 12 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,200

میلگرد 14 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 16 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 22 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 25 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 28 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

میلگرد 32 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,800

ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

نبشی3*40*40 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,900

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,200

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,300

نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,200

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,900

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,700
×