چت

آداک فلز خاورمیانه

احسان وحدتی

69%
جزئیات...

اعلام موجودی آداک فلز خاورمیانه (احسان وحدتی) - 12258

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53608)

فولاد آسیا کلاف 6.5   👈    اتمام موجودیسایز 8       👈    اتمام موجودیسایز 10    👈      203000سایز 12    👈      اتمام موجودیسایز 14    👈      اتمام موجودیسایز 16    👈   اتمام موجودی سایز 18    👈   اتمام موجودی @adakfelez

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53426)

میلگرد

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53425)

فولاد هشترودميلگرد آجدار A2سایز ۸   :               ۲۱۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A2سايز ١٠  :               ۲۰۴۵۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲:                ۲۰۴۵۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴:                ۱۹۸۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٦ :                ۱۹۸۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٨ :                ۱۹۸۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٠ :                ۱۹۸۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٢ :               ۱۹۸۰۰۰ ‏ میلگرد آجدارA3سایز۲۵:                 ❌ @adakfelez

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53424)

فولاد راد همدانسایز8      👈  213450سایز 10    👈  210950 سایز12    👈  207450سایز14    👈  206450 سایز16    👈  206450 سایز18     👈  206450 سایز20      👈  206450 سایز22     👈  206450سایز25    👈   206950 سایز28    👈   206950سایز32    👈    208450@adakfelez

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53423)

فولاد كيان كاشان🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۸۵۰،تومان🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۷۵۰تومان🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد= ۲۰،۷۵۰تومان🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A3کف‌استاندارد=۲۰،۶۵۰تومان🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA3 کف‌استاندارد=۲۰،۶۵۰تومان🔸میلگرد ۱۸ اجدار A3کف استاندارد=———🔸میلگرد ۲۰ جادار A3کف استاندارد=——— @adakfelez

نبشی
22 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 22 دی (کد : 53299)

نبشی

میلگرد
22 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 22 دی (کد : 53298)

فولاد راد همدان سایز8      👈  211750 سایز 10    👈  209250 سایز12    👈  205750 سایز14    👈  204750 سایز16    👈  204750 سایز18     👈  204750 سایز20      👈  204750 سایز22     👈  204750 سایز25    👈   205250 سایز28    👈   205250 سایز32    👈    206750 @adakfelez

میلگرد
22 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 22 دی (کد : 53297)

میلگرد

میلگرد
22 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 22 دی (کد : 53296)

میلگرد

میلگرد
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 دی (کد : 53054)

میلگرد

نبشی
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 21 دی (کد : 53053)

نبشی

نبشی
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 21 دی (کد : 53052)

نبشی

میلگرد
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 دی (کد : 53051)

میلگرد

میلگرد
21 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 دی (کد : 53050)

فولاد کیان کاشان 🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۱۵۰،تومان 🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۰۵۰تومان 🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد= ۲۰،۰۵۰تومان 🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A3کف‌استاندارد=۱۹،۹۵۰تومان 🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA3 کف‌استاندارد=۱۹،۹۵۰تومان 🔸میلگرد ۱۸ اجدار A3کف استاندارد=——— 🔸میلگرد ۲۰ جادار A3کف استاندارد=——— @adakfelez

میلگرد
20 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 20 دی (کد : 52958)

میلگرد

ناودانی
20 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 20 دی (کد : 52957)

ناودانی

نبشی
20 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 20 دی (کد : 52956)

نبشی

میلگرد
20 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 20 دی (کد : 52955)

میلگرد

لوله صنعتی
19 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 19 دی (کد : 52756)

لوله صنعتی

میلگرد
19 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 دی (کد : 52755)

فولاد راد همدان سایز8      👈  210150 سایز 10    👈  207650 سایز12    👈  204150 سایز14    👈  203150 سایز16    👈  203150 سایز18     👈  203150 سایز20      👈  203150 سایز22     👈  203150 سایز25    👈   203650 سایز28    👈   203650 سایز32    👈    205150 @adakfelez

نبشی
18 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 18 دی (کد : 52555)

نبشی

میلگرد
18 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 دی (کد : 52554)

فولادهشترود ميلگرد آجدار A2سایز ۸   :               ۲۰۵۵۰۰ ميلگرد آجدار A2سايز ١٠  :               ۲۰۰۰۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲:                ۲۰۰۰۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴:                ۱۹۰۵۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٦ :                ۱۹۰۵۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٨ :                ۱۹۰۵۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٠ :                ۱۹۰۵۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٢ :               ۱۹۰۵۰۰ ‏ میلگرد آجدارA3سایز۲۵:                 ❌ @adakfelez

میلگرد
18 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 دی (کد : 52553)

میلگرد

میلگرد
18 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 دی (کد : 52552)

فولاد كيان كاشان 🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۱۵۰،تومان 🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۰۵۰تومان 🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد= ۲۰،۰۵۰تومان 🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A3کف‌استاندارد=۱۹،۹۵۰تومان 🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA3 کف‌استاندارد=۱۹،۹۵۰تومان 🔸میلگرد ۱۸ اجدار A3کف استاندارد=——— 🔸میلگرد ۲۰ جادار A3کف استاندارد=——— @adakfelez

نبشی
17 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 17 دی (کد : 52338)

نبشی

میلگرد
17 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 17 دی (کد : 52337)

میلگرد

میلگرد
17 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 17 دی (کد : 52336)

موجودی

ناودانی
17 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 17 دی (کد : 52334)

موجودی

میلگرد
17 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 17 دی (کد : 52333)

میلگرد

میلگرد
17 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 17 دی (کد : 52332)

فولاد كيان كاشان 🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۰۵۰،تومان 🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۱۹،۹۵۰تومان 🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد= ۱۹،۹۵۰تومان 🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A3کف‌استاندارد=۱۹،۸۵۰تومان 🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA3 کف‌استاندارد=۱۹،۸۵۰تومان 🔸میلگرد ۱۸ اجدار A3کف استاندارد=——— 🔸میلگرد ۲۰ جادار A3کف استاندارد=——— @adakfelez

×