چت

اعلام موجودی آهن شاپ (ذوالفقاری) - 12195

انواع توری
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی انواع توری 19 اردیبهشت (کد : 58815)

📣 میلگرد ساختمانی ٬ ساده و آجدار ٬ نبشی و ناودانی ٬ حرارتی ٬ پلیت ٬ رابیتس و ... 👉

ورق قلع اندود (تین پلیت)
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی ورق قلع اندود (تین پلیت) 19 اردیبهشت (کد : 58814)

📣 میلگرد ساختمانی ٬ ساده و آجدار ٬ نبشی و ناودانی ٬ حرارتی ٬ پلیت ٬ رابیتس و ... 👉

ناودانی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 19 اردیبهشت (کد : 58813)

📣 میلگرد ساختمانی ٬ ساده و آجدار ٬ نبشی و ناودانی ٬ حرارتی ٬ پلیت ٬ رابیتس و ... 👉

نبشی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 19 اردیبهشت (کد : 58812)

📣 میلگرد ساختمانی ٬ ساده و آجدار ٬ نبشی و ناودانی ٬ حرارتی ٬ پلیت ٬ رابیتس و ... 👉

میلگرد ساده
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد ساده 19 اردیبهشت (کد : 58811)

📣 میلگرد ساختمانی ٬ ساده و آجدار ٬ نبشی و ناودانی ٬ حرارتی ٬ پلیت ٬ رابیتس و ... 👉

میلگرد
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 اردیبهشت (کد : 58810)

📣 میلگرد ساختمانی ٬ ساده و آجدار ٬ نبشی و ناودانی ٬ حرارتی ٬ پلیت ٬ رابیتس و ... 👉

میلگرد
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 اردیبهشت (کد : 58512)

📅 دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ #میلگرد_پرشین_فولاد بارگیری از کارخانه🔻 کاهش 810 تومانمیلگرد 18 پرشین فولاد A3﮲ ⬅️ 23,500 تومان میلگرد 20 پرشین فولاد A3﮲ ⬅️ 23,500 تومان

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54870)

📅 سه شنبه ۰۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_A3_کویر_کاشان بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 300 تومانمیلگرد 8 کویر کاشان ⬅ 22,010 تومان میلگرد 10 کویر کاشان ⬅ 21,090 تومان میلگرد 12 کویر کاشان ⬅ 20,910 تومان میلگرد 14 کویر کاشان ⬅ 20,355 تومان میلگرد 16 کویر کاشان ⬅ 20,355 تومان میلگرد 18 کویر کاشان ⬅ 20,265 تومان میلگرد 20 کویر کاشان ⬅ 20,265 تومان میلگرد 25 کویر کاشان ⬅ 20,265 تومان میلگرد 28 کویر کاشان ⬅ 20,265 تومان میلگرد 32 کویر کاشان ⬅ 20,355 تومان میلگرد 36 کویر کاشان ⬅ 22,190 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54869)

📅 سه شنبه ۰۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_هیربد بارگیری از کارخانه🔻 کاهش 50 تومانمیلگرد 8 هیربد A2 ﮲﮲ ⬅ 19,220 تومان میلگرد 10 هیربد A2 ﮲﮲ ⬅ 19,030 تومان میلگرد 12 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,950 تومان میلگرد 14 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,710 تومان میلگرد 16 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,710 تومان میلگرد 18 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,650 تومان میلگرد 20 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,650 تومان میلگرد 22 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,650 تومان میلگرد 25 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,650 تومان میلگرد 28 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,710 تومان میلگرد 32 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,710 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54868)

📅 سه شنبه ۰۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_شاهرود بارگیری از کارخانه🔻 کاهش 95 تومانمیلگرد 14 شاهرود A3﮲ ⬅️ 20,090 تومان میلگرد 16 شاهرود A3﮲ ⬅️ 20,090 تومان میلگرد 18 شاهرود A3﮲ ⬅️ 20,090 تومان میلگرد 20 شاهرود A3﮲ ⬅️ 20,090 تومان میلگرد 22 شاهرود A3﮲ ⬅️ 20,275 تومان میلگرد 25 شاهرود A3﮲ ⬅️ 20,275 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54640)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_هیربد بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 140 تومانمیلگرد 8 هیربد A2 ﮲﮲ ⬅️ 19,450 تومان میلگرد 10 هیربد A2 ﮲﮲ ⬅️ 19,270 تومان میلگرد 12 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 19,180 تومان میلگرد 14 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 18,950 تومان میلگرد 16 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 18,950 تومان میلگرد 18 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 18,900 تومان میلگرد 20 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 18,900 تومان میلگرد 22 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 18,900 تومان میلگرد 25 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 18,900 تومان میلگرد 28 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 18,950 تومان میلگرد 32 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅️ 18,950 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54639)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_خرمدشت بارگیری از کارخانه🔹 ثابتمیلگرد 10 خرمدشت تاکستان A2﮲ ⬅ 19,080 تومان میلگرد 12 خرمدشت تاکستان A2﮲ ⬅ 19,080 تومان میلگرد 14 خرمدشت تاکستان A3﮲ ⬅ 19,080 تومان میلگرد 16 خرمدشت تاکستان A3﮲ ⬅ 19,080 تومان میلگرد 18 خرمدشت تاکستان A3﮲ ⬅ 19,080 تومان میلگرد 20 خرمدشت تاکستان A3﮲ ⬅ 19,080 تومان میلگرد 22 خرمدشت تاکستان A3﮲ ⬅ 19,080 تومان میلگرد 25 خرمدشت تاکستان A3﮲ ⬅ 19,080 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54638)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_میانه بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 150 تومان میلگرد 8 میانه آنالیز A2﮲ ⬅️ 19,170 تومان میلگرد 10 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 19,360 تومان میلگرد 12 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 19,725 تومان میلگرد 14 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 18,620 تومان میلگرد 16 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 18,620 تومان میلگرد 18 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 18,620 تومان میلگرد 20 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 18,620 تومان میلگرد 22 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 18,620 تومان میلگرد 25 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 18,620 تومان میلگرد 28 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 18,620 تومان میلگرد 32 میانه آنالیز A3﮲ ⬅️ 18,620 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54637)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_ذوب_آهن_اصفهان بارگیری از کارخانه🔹 ثابتمیلگرد 12 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 20,825 تومان میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 19,635 تومان میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 20,550 تومان میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 19,360 تومان میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 19,360 تومان میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 19,360 تومان میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 19,910 تومان میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 19,175 تومان میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان A3﮲ ⬅️ 19,175 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54384)

📅 شنبه ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_سیادن_ابهر بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 190 تومانمیلگرد 8 سیادن ابهر A2﮲ ⬅ 19,360 تومان میلگرد 10 سیادن ابهر A2﮲ ⬅ 18,990 تومان میلگرد 12 سیادن ابهر A2﮲ ⬅ 18,990 تومان میلگرد 14 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,990 تومان میلگرد 16 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,990 تومان میلگرد 18 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,990 تومان میلگرد 20 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,990 تومان میلگرد 22 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,990 تومان میلگرد 25 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,990 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54383)

📅 شنبه ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_نیشابور بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 550 تومانمیلگرد 14 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 16 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 18 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 20 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 22 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 25 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 28 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,625 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54382)

📅 شنبه ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_امیرکبیر_خزر بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 300 تومانمیلگرد 8 امیرکبیر خزر A2﮲ ⬅ 19,475 تومان  میلگرد 10 امیرکبیر خزر A2﮲ ⬅ 19,150 تومان  میلگرد 10 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 19,300 تومان  میلگرد 12 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 19,150 تومان  میلگرد 14 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,920 تومان  میلگرد 16 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,920 تومان  میلگرد 18 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,920 تومان  میلگرد 20 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,920 تومان  میلگرد 22 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,920 تومان  میلگرد 25 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,920 تومان  میلگرد 28 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 19,130 تومان  میلگرد 32 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 19,130 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54381)

📅 شنبه ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_هیربد بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 670 تومانمیلگرد 8 هیربد A2 ﮲﮲ ⬅ 19,190 تومان میلگرد 10 هیربد A2 ﮲﮲ ⬅ 19,010 تومان میلگرد 12 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,920 تومان میلگرد 14 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,700 تومان میلگرد 16 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,700 تومان میلگرد 18 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,650 تومان میلگرد 20 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,650 تومان میلگرد 22 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,650 تومان میلگرد 25 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,700 تومان میلگرد 28 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,700 تومان میلگرد 32 هیربد A3 ﮲﮲ ⬅ 18,700 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53909)

📅 دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_امیرکبیر_خزر بارگیری از کارخانه🔹 ثابتمیلگرد 8 امیرکبیر خزر A2﮲ ⬅ 19,180 تومان  میلگرد 10 امیرکبیر خزر A2﮲ ⬅ 18,850 تومان  میلگرد 10 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 19,000 تومان  میلگرد 12 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,850 تومان  میلگرد 14 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 16 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 18 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 20 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 22 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 25 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 28 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,810 تومان  میلگرد 32 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,810 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53908)

📅 دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_نیشابور بارگیری از کارخانه🔻 کاهش 135 تومانمیلگرد 14 نیشابور A3﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 16 نیشابور A3﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 18 نیشابور A3﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 20 نیشابور A3﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 22 نیشابور A3﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 25 نیشابور A3﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 28 نیشابور A3﮲ ⬅️ 18,165 تومانمیلگرد 14 نیشابور A4﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 18 نیشابور A4﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 20 نیشابور A4﮲ ⬅️ 18,165 تومان میلگرد 22 نیشابور A4﮲ ⬅️ 18,165 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53907)

📅 دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_آریان_فولاد بارگیری از کارخانه🔻 کاهش 230 تومانمیلگرد 10 آریان فولاد A2﮲ ⬅ 18,390 تومان میلگرد 12 آریان فولاد A2﮲ ⬅ 18,390 تومان میلگرد 14 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,300 تومان میلگرد 16 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,300 تومان میلگرد 18 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,300 تومان میلگرد 20 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,300 تومان میلگرد 22 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,300 تومان میلگرد 25 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,300 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53906)

📅 دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_بافق_یزد_A3 بارگیری از کارخانه🔻 کاهش 95 تومانمیلگرد 8 بافق یزد A3﮲ ⬅ 22,935 تومان میلگرد 10 بافق یزد A3﮲ ⬅ 19,355 تومان میلگرد 12 بافق یزد A3﮲ ⬅ 19,265 تومان میلگرد 14 بافق یزد A3﮲ ⬅ 18,760 تومان میلگرد 16 بافق یزد A3﮲ ⬅ 18,760 تومان میلگرد 18 بافق یزد A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 20 بافق یزد A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 22 بافق یزد A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 25 بافق یزد A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 28 بافق یزد A3﮲ ⬅ 18,625 تومان میلگرد 32 بافق یزد A3﮲ ⬅ 18,625 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53905)

📅 دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_A3_کویر_کاشان بارگیری از کارخانه🔹 ثابتمیلگرد 8 کویر کاشان ⬅ 21,010 تومان میلگرد 10 کویر کاشان ⬅ 20,090 تومان میلگرد 12 کویر کاشان ⬅ 19,910 تومان میلگرد 14 کویر کاشان ⬅ 19,355 تومان میلگرد 16 کویر کاشان ⬅ 19,355 تومان میلگرد 18 کویر کاشان ⬅ 19,265 تومان میلگرد 20 کویر کاشان ⬅ 19,265 تومان میلگرد 25 کویر کاشان ⬅ 19,265 تومان میلگرد 28 کویر کاشان ⬅ 19,265 تومان میلگرد 32 کویر کاشان ⬅ 19,355 تومان میلگرد 36 کویر کاشان ⬅ 21,190 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53904)

📅 دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_پرشین_فولاد بارگیری از کارخانه🔹 ثابتمیلگرد 14 پرشین فولاد A3﮲ ⬅ 18,580 تومان میلگرد 16 پرشین فولاد A3﮲ ⬅ 18,530 تومان میلگرد 18 پرشین فولاد A3﮲ ⬅ 18,530 تومان میلگرد 22 پرشین فولاد A3﮲ ⬅ 18,530 تومان میلگرد 25 پرشین فولاد A3﮲ ⬅ 18,530 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53739)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_آریان_فولاد بارگیری از کارخانه🔻 کاهش 185 تومانمیلگرد 10 آریان فولاد A2﮲ ⬅ 18,440 تومان میلگرد 10 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,530 تومان میلگرد 12 آریان فولاد A2﮲ ⬅ 18,440 تومان میلگرد 14 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,350 تومان میلگرد 16 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,350 تومان میلگرد 18 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,350 تومان میلگرد 20 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,350 تومان میلگرد 22 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,350 تومان میلگرد 25 آریان فولاد A3﮲ ⬅ 18,350 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53738)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_امیرکبیر_خزر بارگیری از کارخانه🔹 ثابتمیلگرد 8 امیرکبیر خزر A2﮲ ⬅ 19,180 تومان  میلگرد 10 امیرکبیر خزر A2﮲ ⬅ 18,850 تومان  میلگرد 10 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 19,000 تومان  میلگرد 12 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,850 تومان  میلگرد 14 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 16 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 18 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 20 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 22 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 25 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,620 تومان  میلگرد 28 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,810 تومان  میلگرد 32 امیرکبیر خزر A3﮲ ⬅ 18,810 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53737)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_نیشابور بارگیری از کارخانه🔹 ثابتمیلگرد 14 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,255 تومان میلگرد 16 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,255 تومان میلگرد 18 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,255 تومان میلگرد 20 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,255 تومان میلگرد 22 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,255 تومان میلگرد 25 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,255 تومان میلگرد 28 نیشابور A3﮲ ⬅ 18,255 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53736)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_شاهرود بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 165 تومانمیلگرد 14 شاهرود A3﮲ ⬅ 18,945 تومان میلگرد 16 شاهرود A3﮲ ⬅ 18,945 تومان میلگرد 18 شاهرود A3﮲ ⬅ 18,945 تومان میلگرد 20 شاهرود A3﮲ ⬅ 18,945 تومان میلگرد 22 شاهرود A3﮲ ⬅ 19,130 تومان میلگرد 25 شاهرود A3﮲ ⬅ 19,130 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53735)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_سپهر_ایرانیان بارگیری از کارخانه🔺 افزایش 185 تومانمیلگرد 8 سپهر ایرانیان A2﮲ شاخه 12 متری﮲ ⬅ 19,450 تومان میلگرد 8 سپهر ایرانیان A2﮲ شاخه 6 متری﮲ ⬅ 19,450 تومان میلگرد 10 سپهر ایرانیان A2﮲ شاخه 12 متری﮲ ⬅ 19,082 تومان میلگرد 12 سپهر ایرانیان A2﮲ شاخه 12 متری﮲ ⬅ 19,082 تومانtelegram.me/AhanShopp

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53734)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_سیادن_ابهر بارگیری از کارخانه🔹 ثابتمیلگرد 8 سیادن ابهر A2﮲ ⬅ 18,900 تومان میلگرد 10 سیادن ابهر A2﮲ ⬅ 18,350 تومان میلگرد 12 سیادن ابهر A2﮲ ⬅ 18,350 تومان میلگرد 14 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,260 تومان میلگرد 16 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,260 تومان میلگرد 18 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,260 تومان میلگرد 20 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,260 تومان میلگرد 22 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,260 تومان میلگرد 25 سیادن ابهر A3﮲ ⬅ 18,260 تومانtelegram.me/AhanShopp

×