چت

توری مرغی عرض 120 وزن 6kg

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 342,754

توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 412,376

توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 476,642

رابیتس 600 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,901

رابیتس 760 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 63,719

رابیتس 800 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 59,067

رابیتس 880 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 64,801

رابیتس 960 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 73,564

رابیتس 1040 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 70,209

رابیتس 1120 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 76,484

رابیتس 1250 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 84,382

رابیتس 1350 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 86,545

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,046

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,046

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,587

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,317

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,643

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,452

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,452

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,019

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,479

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,479

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,180

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,180

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,180

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,479

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,479

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,855

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,855

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,855

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,370

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,370

سیم آرماتوربندی 1.5 نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,204

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,204

سیم آرماتور بندی 3 نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,204

سیم آرماتور بندی 4 نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,204

سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,811

سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,811

سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,811

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,811

رابیتس 380 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,000

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

رابیتس 380 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,000

رابیتس 600 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 48,900

رابیتس 760 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 58,900

رابیتس 800 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,600

رابیتس 880 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 59,900

رابیتس 960 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 68,000

رابیتس 1040 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 64,900

رابیتس 1120 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 70,700

رابیتس 1250 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 78,000

رابیتس 1350 گرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 80,000

توری مرغی عرض 120 وزن 6kg

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 280,000

توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 270,000

توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 420,000

سیم آرماتوربندی 1.5 نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,400

سیم آرماتور بندی 2.5 نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,400

سیم آرماتور بندی 3 نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,400

سیم آرماتور بندی 4 نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,400

سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,400

سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,400

سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,400

سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,400

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,900

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,900

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,300

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,100

توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,300

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,300

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,900

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,800

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,800

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,800

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,500

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,500

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,300

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,400

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,400

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,400

توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,400

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400
×