چت

قیمت امروز محصولات تولیدی تا این لحظه

همراه فولاد24 با قیمت امروز محصولات تولیدی کارخانه های فولادی تا این لحظه هستیم

قیمت امروز محصولات تولیدی تا این لحظه

به گزارش فولاد24 قیمت امروز محصولات تولیدی کارخانه های فولادی تا این لحظه به شرح زیر می باشد:

1- فولاد راد همدان قیمت امروز محصولات تولیدی خود را با 100 تومان افزایش اعلام کرد.

2- فولاد کیان کاشان قیمت امروز محصولات  تولیدی خود را ثابت اعلام کرد.

3- فولاد آرمان آسیا قیمت امروز محصولات  تولیدی خود را ثابت اعلام کرد.

4- فولاد حدید سیرجان قیمت امروز محصولات  تولیدی خود را ثابت اعلام کرد.

5- فولاد هشترود تبریز قیمت امروز محصولات  تولیدی خود را ثابت اعلام کرد.

6- فولاد سیادن ابهر قیمت امروز محصولات  تولیدی خود را ثابت اعلام کرد.

7- فولاد پردیس سلفچگان قیمت امروز محصولات  تولیدی خود را ثابت اعلام کرد.

8- فولاد ظفر بناب قیمت امروز محصولات تولیدی خود را با 100 تومان افزایش اعلام کرد.

9- فولاد سپهر قیمت امروز محصولات  تولیدی خود را ثابت اعلام کرد.

×