نگاهی به بازار فولاد چین پیش از تعطیلات

نگاهی به بازار فولاد چین پیش از تعطیلات

آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی چین 508.5 دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است. البته هفته گذشته همه در جو تعطیلات بودند و کسی پیشنهاد قیمت جدید نمی داد.

ورق گرم صادراتی چین نیز 490 تا 495 دلار هر تن فوب بود که حدود 10 دلار رشد قیمت داشت. در بازار داخلی نیز ورق گرم آخرین بار حدود 9 دلار رشد داشته 548.5 دلار هر تن درب کارخانه با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد.

میلگرد صادراتی چین در روزهای پایانی نزدیک به تعطیلات در ثبات بود و 480 تا 490 دلار هر تن فوب ثبت شد. فعالیت بازار ناچیز بود و خریدارها محتاطانه در حال بررسی بازار قبل از تعطیلات بودند. در بازار داخلی نیز میلگرد 544 تا 548 دلار هر تن بودند.

منبع:ایفنا