بومی سازی پیش گرم های مجتمع فولاد سبا

رئیس فولادسازی مجتمع فولاد سبا از بومی سازی پیش گرم های مربوط به پاتیل های فولاد این مجتمع خبر داد.

بومی سازی پیش گرم های مجتمع فولاد سبا

احسان عبادبیان رئیس فولادسازی مجتمع فولاد سبا از بومی سازی پیش گرم های مربوط به پاتیل های فولاد این مجتمع خبر داد و گفت: پاتیل ها را به منظور جلوگیری از افت دمای مذاب در زمان انتقال و تخلیه ذوب به داخل پاتیل تا دمای 1100 درجه سانتیگراد پیش گرم می کنند. وی اظهارداشت: هر پیش گرمی برای اینکه بتواند فرآیند پیش گرم پاتیل را انجام دهد نزدیک به 21 میلیون متر مکعب در سال مصرف گاز طبیعی دارد.

رئیس فولادسازی مجتمع فولاد سبا گفت: پیش گرم های این مجتمع سال 1380 از کشور ایتالیا خریداری و نصب شده است. وی در ادامه افزود: برای تعویض کامل دو پیش گرم منصوبه مجتمع فولاد سبا در حال حاضر 100 میلیارد تومان هزینه نیاز است. عباد بیان داشت: علی ای حال با توجه به تمامی این موارد تصمیم بر این شد در جهت بومی سازی پیش گرم های مزبور در داخل اقدام شود. وی گفت: فرآیند بومی سازی این پیش گرم ها از ابتدای سال 1396 توسط واحد تعمیرات این مجتمع در کشور آغاز شد.

رئیس فولادسازی مجتمع فولاد سبا افزود: خوشبختانه متخصصان ایرانی با امکانات موجود طی یکسال با هزینه 500 میلیون تومانی در مقابل 100 میلیارد تومان هزینه ای که برای تعویض کامل این دو پیش گرم داشت موفق شدند تمامی تجهیزات پیش گرم های مجتمع از قبیل تابلو برق، سیستم های نرم افزاری و غیره را طراحی و بسازند. وی اضافه کرد: واقعیت اینکه با این دستاورد علاوه بر صرفه جویی ارزی مصرف گاز طبیعی پیش گرم ها از 21 به 7 میلیون متر مکعب در سال کاهش یافته است.

عباد در ادامه یادآورشد: بطور قطع با احتساب دو پیش گرم 28 میلیون متر مکعب در سال فقط صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در این مجتمع صورت گرفته در عین حال فرآیند پیش گرم هیچ تغییری نکرده بلکه شرایط خیلی بهتر هم شده است.

منبع:رادیواقتصاد

دیدگاه ها