یاسین فولاد اردیبهشت

بهزاد محمدپور

70%

صورت بار میلگرد آجدار

تیر 14 ذوب 155 کیلو 2830 تیر 14 ترک 100 کیلو 1900 تیر 16 اهواز 170 کیلو 3080 تیر 16 ذوب نیمه سبک 170 کیلو 3320 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4100 میلگرد 18 فایکو 15200 میلگرد 20 فایکو 15200 میلگرد 16 نیشابور 16000 میلگرد 18 نیشابور 16000 میلگرد 20 نیشابور 16000

15 شهریور، 1401