یاسین فولاد اردیبهشت

بهزاد محمدپور

70%

صورت بار میلگرد آجدار

#یاسینفولاداردیبهشت ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 ذوب 155 کیلو 2800 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3680 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4000 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4860 میلگرد 18 فایکو 15200 میلگرد 20 فایکو 15200 میلگرد 18 نیشابور 16000 میلگرد 20 نیشابور 16000 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

12 شهریور، 1401