یاسین فولاد اردیبهشت

بهزاد محمدپور

69%

صورت بار قوطی ستونی

#یاسینفولاداردیبهشت ستونی 14 اصفهان 120 کیلو —— ستونی 14 اصفهان 130 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 145 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 155 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 175 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 185 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 200 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 220 کیلو —— تیر 12 ذوب 120 کیلو 2220 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2830 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3660 تیر 18 ذوب 230 کیلو 3880 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4860 تیر 22 ذوب 320 کیلو 5360 تیر 24 ذوب 370 کیلو 7610 تیر 27 ذوب 430 کیلو 7760 تیر 30 ذوب 500 کیلو 10510 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

08 شهریور، 1401