مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

55%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

10-1275-st33 3.37-1250-st37 4.2-1070-st33 2.3-1280-st33 3_1250_st22 2-1000-stw22 10-1050-st33 10-115-st33

20 تیر، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید