صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 22388

عرضه مستقیم ورق نورد و لوله اهواز از کارخانه ورق 2 ورق 2/20 ورق 2/35 ورق 2/5 ورق 2/8 ورق 3 ورق 3/2 ورق 3/5 06133787400 06133787401 06133787402 09163075927

08 بهمن، 1398

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید