مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

55%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

۱۰عرض۱۵۰۰کیفیتst37

18 آبان، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید