مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

55%

صورت بار ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی فابریک ۳عرض۱۰۰۰طول ۲۰۰۰ کیفیت درجه ۲ ۲تن ۳عرض۱۰۰۰طول ۱۹۸۰کیفیت درجه ۲ ۲تن

09 آبان، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید