مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

55%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

فولاد صنعت طالقان جی(دامن کشان) ۲عرض۱۰۰۰طول ۲۰۰۰ ۳عرض۱۰۰۰طول ۲۰۰۰ به شرط سلامت موجود است

28 مهر، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید