مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

55%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

فولاد صنعت طالقان جی(دامن کشان) ۵ عرض ۹۹۴ کیفیت st37 ۵ عرض ۹۹۵ کیفیت st37 ۵ عرض ۱۰۰۰ کیفیت st37

27 مهر، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید