مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

55%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

فولاد صنعت طالقان جی(دامن کشان) ۴عرض۱۲۵۰کیفیتdd13 ۴عرض۱۳۵۰کیفیتdd11

25 مهر، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید