مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

55%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

فولاد صنعت طالقان جی(دامن کشان) ۲.۵عرض۱۲۵۰کیفیتst22 رول سبک ۶تنی ۲رول

17 مهر، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید