صورت بار ورق گرم (سیاه)

🔵🔵🔵 🔹ورق نوردی تهران 10 میل نوردی عرض 60 10 میل نوردی عرض 125 12 میل نوردی عرض 125 15 میل نوردی عرض 125 🔹ورق قطعات تهران ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل

23 شهریور، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید