مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

55%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

۳.۶۵ عرض ۱۱۸۰ st37

15 شهریور، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید