صورت بار شمش

شمش چدن کوره بلند شمش خاکستری شمش داکتیل در هر تناژی قابل تامیین میباشد. 09139300119 جناب یزدان شناس

24 آبان، 1399

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید